search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för del av Barnarp 3:1, Barnarp

Här hittar du information om förslaget till detaljplan för fastigheten Barnarp 3:1 som ska möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet.

Planen möjliggör att området bebyggs med bostäder och centrumverksamhet med tillhörande gator och gång- och cykelvägar. Planförslaget möjliggör för flerbostadshus, radhus, kedjehus och parhus i maximalt fyra våningar. Närmast befintlig bebyggelse i väster tillåts maximalt två våningar. I planförslaget ingår även park- och naturområden.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Barnarp 3:1. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för nya bostäder och centrum med tillhörande gator och gång- och cykelvägar. Syftet är även att pröva bebyggelsens omfattning och utformning för att uppnå en lämplig exploateringsgrad som är tillräckligt hög för att ta tillvara platsens centrala läge i Barnarp men samtidigt är anpassad efter närliggande befintlig bebyggelse. I prövningen ingår vilka områden som är lämpliga som natur- och parkområden.

Tidplan:

Laga kraft: Kvartal 4, 2022
Antagande: Kvartal 4, 2022
Granskning: Kvartal 3, 2022
>> Samråd: 3 november - 31 december 2021


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Matilda Eriksson

036-10 50 00

 

Översiktskarta