search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för del av Barnarp 3:1, Barnarp

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för nya bostäder och centrum med tillhörande gator och gång- och cykelvägar.

Webbsänt samrådsmöte

Ett webbsänt samrådsmöte hölls den den 17 november. Du kan se sändningen i efterhand i din dator, mobil eller surfplatta med internetuppkoppling fram till och med 1 december.

Om förslaget till detaljplan

Planen möjliggör att området bebyggs med bostäder och centrumverksamhet med tillhörande gator och gång- och cykelvägar. Planförslaget möjliggör för flerbostadshus, radhus, kedjehus och parhus i maximalt fyra våningar. Närmast befintlig bebyggelse i väster tillåts maximalt två våningar. I planförslaget ingår även park- och naturområden.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Barnarp 3:1. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för nya bostäder och centrum med tillhörande gator och gång- och cykelvägar. Syftet är även att pröva bebyggelsens omfattning och utformning för att uppnå en lämplig exploateringsgrad som är tillräckligt hög för att ta tillvara platsens centrala läge i Barnarp men samtidigt är anpassad efter närliggande befintlig bebyggelse. I prövningen ingår vilka områden som är lämpliga som natur- och parkområden.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 3 november – 31 december 2021 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Tidplan:

Laga kraft: Kvartal 3, 2022
Antagande: Kvartal 3, 2022
Granskning: Kvartal 2, 2022
>> Samråd: 3 november - 31 december 2021


Lämna synpunkter på detaljplanen

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast tisdagen den 31 december 2021. Ange diarienummer 2018:158 vid ev. yttrande.

Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.Behandling av personuppgifter

För att kunna behandla dina synpunkter enligt plan och bygglag (2010:900) behöver vi spara och behandla dina personuppgifter såsom namn och fastighetsförteckning om du anger detta i ditt yttrande. Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter när du lämnar din synpunkt, men om du väljer att inte ange någon kontaktuppgift, så kan vi inte avgöra om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändigt allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt lag eller annan författning. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhets- och diariesystem och gallras enligt fastställd dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, Tekniska nämnden samt övriga nämnder, sakägare eller övriga som haft synpunkter i ärendet. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut om att anta detaljplanen delas dina personuppgifter med prövande instans. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Stadsbyggnadsnämnden, diariet.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på stadsbyggnad@jonkoping.se eller på telefon 036-10 50 00.

Du når vårt dataskyddsombud Johan Isaksson via johan.isaksson@jonkoping.se eller på telefon 036-10 28 02

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Om du vill veta mer om dataskyddsförordningen, gå till www.imy.se Länk till annan webbplats. eller Dataskyddsförordningen, gdpr - Jönköpings kommun (jonkoping.se) Länk till annan webbplats. och läs mer om dina rättigheter.

Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Elin Hallström

036-10 50 00

 

Översiktskarta