Tillfällig ändring av detaljplan för del av Väster 1:1 vid Gruvan 2, Jönköping

Här hittar du information om arbetet att tillfälligt ändra detaljplanen för del av Väster 1:1 vid fastighet Gruvan 2. (Bernards kondotori)

Ansökan avser att tillfälligt möjjliggöra utbyggnaden för servering på Bernards konditori på allmän plats. Ytan ska sedan återgå till gatuändamål.

Arbetet är påbörjat men i tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2023
Antagande: Kvartal 4, 2023
Granskning: Kvartal 3, 2023
Samråd: Kvartal 2, 2023

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Joel Johansson

036- 10 50 00


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: