search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Mjälaryd 3:87 i Tenhult

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 21 september 2017 om positivt planbesked för Mjälaryd 3:87 i Tenhult.

Ansökan avser stadsutveckling inklusive markområden för verksamheter, service och bostäder.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2018. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2022
Antagande: Kvartal 1, 2022
Granskning: Kvartal 1, 2022
Samråd: Kvartal 3, 2021


Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Planarkitekt

Mattias Bustos

 

Översiktskarta