Detaljplan för Mjälaryd 3:87 i Tenhult

Här hittar du information om förslag till ny detaljplan på fastighet Mjälaryd 3:87 som ska möjliggöra för ny verksamhet och bostäder.

Förslag till detaljplan för skola, vård, bostäder och verksamheter på del av Mjälaryd 3:87 m.fl. är ute nu ute på samråd. Planområdet ligger i Mjälaryd ca 1 km nordväst om Tenhults centrum. Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för industri- och verksamhetsändamål, planlägga befintligt flerbostadshus för bostadsändamål samt planlägga två befintliga förskolor för skoländamål och vård för att möjliggöra en ändrad användning i framtiden om så krävs. Detaljplanen syftar även till att planlägga vägreservat för att möjliggöra en framtida förlängning av Verkstadsvägen vidare västerut ifall det på längre sikt blir aktuellt med ett anläggande av planerad förbifart väster om Tenhult.

Förslaget till detaljplan avviker inte från översiktsplanen.

Kommunen bedömer att genomförandet av planen inte innebär en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL och MB, därför har en MKB inte upprättats. Planförslaget drivs med utökat förfarande.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2023
Antagande: Kvartal 2, 2023
Granskning: Kvartal 1, 2023
>> Samråd: 6 juli - 30 september 2022

Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Mattias Bustos

036-10 50 00


Översiktskarta