Detaljplan för Öxnehaga 2:1 m.fl., Öxnehaga centrum, Huskvarna

Här hittar du information om arbetet med på fastigheten Öxnehaga 2:1 m.fl., som ska stärka Öxnehaga centrum med bl. a. nya bostäder.

Ett stadsdelsutvecklingsprojekt har påbörjats för Öxnehaga och en Uppdragsbeställning (daterad 2020-04-09) för hela det projektet har godkänts av stadsbyggnadsnämnden 2020-06-16. I samband med detta beslut fick planavdelningen i uppdrag att påbörja ett planarbete för Öxnehaga centrum.

Detaljplanen tas fram tillsammans med Vätterhem, för att skapa en helhetsbild av Öxnehagas utvecklingsmöjligheter. Särskilt fokus ligger på centrum. Det handlar om var och hur vi kan skapa nya bostäder, förbättra kopplingar mellan områden, förbättra servicen och området i stort.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 4, 2023
Antagande: Kvartal 4, 2023
Granskning: Kvartal 3, 2023
Samråd: Kvartal 1, 2023

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Hanna Levin

036- 10 50 00


Översiktskarta