Detaljplan för Södra Jorstorp 6:2, Gränna

Här hittar du information om förslaget detaljplan på fastigheten Södra Jorstorp 6:2 m.fl. som ska möjliggöra för ett verksamhetsområde.

Området är redan idag detaljplanerat för industri- och verksamhetsändamål. Syftet med denna detaljplan är att rationalisera framtida verksamhetsfastigheter och utöka dess byggrätter för att möta upp mot den standard som finns för moderna verksamhetslokaler. Intentionen är att området ska bli ett bättre utnyttjat verksamhetsområde i Gränna med mycket god tillgång till E4:an.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2023
Antagande: Kvartal 3, 2023
Granskning: Kvartal 2, 2023
>> Samråd: 16 februari - 13 april 2022


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Avdelning

Namn och e-post

Telefon

Planavdelningen

Jessica Frånlund

036-10 50 00


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: