search
Sök
menu
Meny
Sök

Planprogram för Österängen

Huvuddragen för planprgrammet

Planprogrammets syfte är att skapa en översikt av lämplig förtätning och omvandling som är anpassat till områdets karaktär och tar hänsyn till framtida behov i området när det gäller skola, bostäder, trafik och centrumbildning m.m. Programmet är vägledande för kommande detaljplaner.

Österängens framtid

Att planera och utveckla en hel stadsdel är ett stort projekt, där många personer är inblandade. Vi vill att Österängen ska vara en ännu bättre plats för dig som bor och jobbar där idag – samtidigt som vi ser morgondagens behov av nya bostäder och service. Redan nästa år ska planeringen för att utöka antalet skolplatser vid Birka- och Storängens förskolor påbörjas.

Planprogrammet beskriver var det är lämpligt att bygga fler bostäder, var vägar kan förbättras och hur gröna områden ska tas tillvara och utvecklas. De möjligheter som planprogrammet föreslår kommer ta lång tid att genomföra och de kan förändas med tiden när vi gör nya detaljplaner för delområden.


Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 8 december 2021 – 28 februari 2022 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08.00-17.00, Österängens bibliotek, Birkagatan 8, Vätterhems områdeskontor, Birger Jarlsgatan 12.

Webbsänt samrådsmöte

Ett webbsänt samrådsmöte kommer hållas den 18 januari kl 19.00. Länk till sändningen kommer på den här sidan ett par timmar innan start. Du kan se sändningen i din dator, mobil eller surfplatta med internetuppkoppling. Sändningen går att se i efterhand under minst två veckor.

Ställ frågor i chatten under samrådsmötet

Du behöver inget konto för att ställa frågor i chatten. Du har möjlighet att ställa frågor anonymt. Chatten visas under själva videospelaren i sändningen. Vi läser och modererar inlägg innan de publiceras ut. Vi kommer läsa upp frågor och besvara dem i direktsändningen och då nämner vi inte vem som ställt frågan. Eftersom sändningen går ut med en viss fördröjning tar det lite tid innan vi ser din fråga och du får svar på den. Ställ därför gärna frågorna tidigt i sändningen.

Ställ frågor i förväg

Om du inte kan se direktsändningen kan du i förväg ställa dina frågor via e-post, så försöker vi besvara dem under sändningen.

E-post: fragaplan@jonkoping.se

Tidplan

>> Samråd: 8 december 2021 - 28 februari 2022
Godkännande: Kvartal 2 2022

Lämna synpunkter på planprogrammet

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska komma in skriftligen till Stadsbyggnadsnämnden senast 28 februari 2022. Ange diarienummer 2019:345 om du skickar in ett yttrande.

Lämna ditt yttrande via det digitala formuläret nedan, via e-post till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress.
För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en e-postadress.


För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig förpliktelse enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet. På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

För att kunna behandla dina synpunkter enligt plan och bygglag (2010:900) behöver vi spara och behandla dina personuppgifter såsom namn och fastighetsförteckning om du anger detta i ditt yttrande. Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter när du lämnar din synpunkt, men om du väljer att inte ange någon kontaktuppgift, så kan vi inte avgöra om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändigt allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt lag eller annan författning. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhets- och diariesystem och gallras enligt fastställd dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, Tekniska nämnden samt övriga nämnder, sakägare eller övriga som haft synpunkter i ärendet. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut om att anta detaljplanen delas dina personuppgifter med prövande instans. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Stadsbyggnadsnämnden, diariet.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på stadsbyggnad@jonkoping.se eller på telefon 036-10 50 00.

Du når vårt dataskyddsombud Johan Isaksson via johan.isaksson@jonkoping.se eller på telefon 036-10 28 02

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Om du vill veta mer om dataskyddsförordningen, gå till www.imy.se Länk till annan webbplats. eller Dataskyddsförordningen, gdpr - Jönköpings kommun (jonkoping.se) Länk till annan webbplats. och läs mer om dina rättigheter.

Aktuella handlingar

Bilagor

Vad är ett planprogram?

Programmet utreder områdets förutsättningar och beskriver stadsdelens utvecklingsmöjligheter för exempelvis nya hus, vägar och grönområden på längre sikt. Det är viktigt att ny bebyggelse är anpassad till områdets karaktär och att hänsyn tas till framtida behov i området. Målet är att Österängen ska blir en ännu bättre plats att bo och verka i samtidigt som nya bostäder och annan service kan skapas.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande som en detaljplan utan utgör ett första steg i detaljplaneprocessen. Planprogram omfattas ofta av ett större område eller en stadsdel och anger mål och riktlinjer för den fortsatta planeringen.

Medborgardialog avslutad

I början av detta arbetet genomförs en så kallad medborgardialog, där invånare och verksamma på Österängen fick tycka till och lämna synpunkter på vad som är viktigt när Österängen växer och utvecklas. Webbenkäten med frågor stängdes 20 december 2020.

Resultat av medborgardialog på Österängen