TYP AV PROJEKT

Väg- och ledningsarbeten

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS

Pågående planarbete

Fridhem: upphävande av detaljplan för bl.a Äreminnet 9 m.fl.

Här hittar du information om pågående planarbete att upphäva delar av gällande detaljplan för att möjliggöra att ramprogrammets visioner kan uppfyllas.

Illustrationer av fyra personer som står vid en whiteboardtavla och diskuterar.

Översiktskarta

I samband med att ny detaljplan ska tas fram för delar av Barnhemsgatan för att möjliggöra ombyggnation av södra infarten vid Ljungarums trafikplats och nybyggnation av brandstation ska delar av gällande detaljplan, däribland Äreminnet 9, upphävas för att kunna genomföra ramprogrammets intentioner inom området.

De båda planprocesserna drivs som en gemensam process men besluten i nämnden kommer hanteras som separata ärenden.

Beslut att upphäva planen togs i stadsbyggnadsnämnden 2023-02-09.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2024
Antagande: Kvartal 2, 2024
Samråd: Kvartal 1, 2024

Aktuella handlingar

KONTAKT

Mats Davidsson
Planarkitekt

Telefon: 036-10 50 00

E-post: mats.davidssson@jonkoping.se