Hållbart resande

Här finns information om kommunens arbete med hållbart resande, styrande dokument kopplat till det och tips på vad arbetsgivare och du som privatperson kan göra.

Varför jobbar kommunen med hållbart resande?

Varför jobbar kommunen med hållbart resande?

Vi arbetar för att Jönköping ska bli en hållbar kommun för invånarna, både nu och i framtiden. Tidigare byggde man städer med bilen i fokus – men det är inte hållbart att bilåkandet växer i takt med befolkningen i städer i Jönköpings storlek. Det finns helt enkelt inte plats för hur många bilar som helst i centrum, speciellt inte då det samtidigt blir fler gående, cyklister och ökande kollektivtrafikresande.

Det pratas oftast om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet – detta gäller även vårt resande.

Socialt hållbart resande handlar om att skapa miljöer för ett tryggt och bra resande för alla, oavsett förutsättningar. Vi vill skapa bra resmöjligheter även för den som inte har råd eller möjlighet att ta bilen. Vi vill också skapa goda livsmiljöer och levande stadskärnor med människor i fokus och inte heller låta stora vägar och parkering ta för mycket plats. Därför behöver vi planera staden som vi gör – för att förenkla för hållbara resor men också reducera köer så framkomlighet för den som verkligen måste köra förbättras. Dessutom mår vi alla bättre om vi väljer att cykla eller gå emellanåt.

Ekologiskt hållbart resande handlar om att minska miljö- luft- och klimatpåverkan som uppstår av avgaser, tillverkning och körning. Även om elbilar är ett klimatvänligare alternativ så sprider de förorenande partiklar från bildäck och vägbana och tar samma plats i staden som andra bilar.

Ekonomiskt hållbart resande handlar om att få fler att välja hållbart resande för att minska utgifter på nya bilvägar och underhåll. Om fler väljer att åka buss, cykla eller gå blir det betydligt mindre slitage på vägarna – och det är även billigare att låta bilen stå.

Det finns flera mål och styrdokument som vi följer för att vara säkra på att vi jobbar i rätt riktning. Bland annat finns 16 nationella miljömål samt Agenda 2030:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Och politikerna i vår kommun har beslutat att 43 procent av våra resor ska vara hållbara senast år 2032.

Genom att förbättra och bygga ut cykelnätet, samverka med länstrafiken och planera en stadsbild som gynnar hållbart resande lägger vi en hållbar grund för en bättre framtid, för både bilister, cyklister, bussresenärer och gångtrafikanter.

Därför jobbar kommunen med hållbart resande.

Hållbara restips till arbetsgivare

Nöjda medarbetare, effektivare arbete, lägre kostnader och en bättre miljö är några av resultaten du kan uppnå om du som arbetsgivare följer kommunens konkreta och hållbara restips.

Här hittar du fem webbfoldrar som ger tips på hur du kan miljöanpassa arbetsplatsens resor och transporter, komma igång med en bilpool, ställa rätt miljö- och trafiksäkerhetskrav på fordon, skapa en policy för resor och möten samt hur du kan mötas utan att resa.

pdf: Tio tips för lägre kostnader och friskare medarbetare Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

pdf: Kom igång med bilpool Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

pdf: Miljö- och trafiksäkerhetskrav på fordon Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

pdf: Policy för resor och möten Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

pdf: Mötas utan att resa Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Mobilitetstjänsten Resvana ger nyflyttade målgruppsinriktad information om lokala resealternativ

Kommunen använder tjänsten Resvana som levereras av företaget Nudgd. Resvana används för att uppmuntra kommuninvånare till mer klimatvänliga resvanor i vardagen. Ett exempel är en meddelandefunktion där SMS skickas till nyflyttade invånare och ett annat i samband med beteendepåverkande information som skickas till kommuninvånare.

Båda varianterna länkar till Resvana för att invånaren själv kunna orientera sig bland vilka smara, hållbara resealternativ som finns är möjliga vid resor till jobb, skola eller fritidsaktiviteter. Tjänsten är en målgrupps- och individanpassad plattform med bekvämt samlad information om de möjligheter, tjänster och infrastrukturlösningar för hållbart resande som finns för olika färdmedel i kommunen.

Resvana-tjänsten använder beteendevetenskapliga insikter och nudging för att göra informationen mer relevant för mottagaren och bättre hjälpa intresserade invånare. Användningen av SMS som inledande kommunikationskanal gör att vi kan nå fram snabbt efter flytten, då behovet är som störst. Den som är nyflyttad kan då ta hjälp av den psykologiska s.k. nystartseffekten, vilken uppstår vid omställningar och gör det lättare att ändra sina vanor.

Resvana Länk till annan webbplats.

Nudgd Länk till annan webbplats.

Kommunikationsstrategi för ett hållbart trafiksystem

Kommunikationsstrategi ‑ åtgärder för ett hållbart trafiksystem antogs av Kommunfullmäktige i februari 2012. Kommunens mål är att antalet resor med kollektivtrafik per invånare ska dubbleras till 2020 (jämfört med 2007) och att cyklandet till och från Jönköpings centrum ska öka med 30% till år 2015 (jämfört med 2010). Dessa hållbara färdmedel måste därför utvecklas och förbättras, så att fler väljer att åka buss, cykla eller gå.

Åtgärder för att nå målen

Kommunikationsstrategin beskriver vilka åtgärder som krävs, för alla olika trafikslag, för att uppnå kommunens trafikmål i staden. Åtgärderna i kommunikationsstrategin bygger på att kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik ska prioriteras före biltrafik, i enlighet med Ålborg-åtagandena som Jönköpings kommun skrev under 2007.

pdf: kommunikationsstrategi - åtgärder för ett hållbart trafiksystem Pdf, 14.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast granskad/publicerad: