Åtgärdsområden inom hållbart resande

Här finns information om de åtta åtgärdsområden som arbetet med hållbart resande är fokuserat på. Det handlar i första hand om olika typer av påverkansarbete.

Buss i Huskvarna

Förankringsarbete i kommunen

I det långsiktiga arbetet är det viktigt att öka medvetenheten kring hållbart resande hos kommunalpolitiker, arbetsledare och anställda i kommunen som reser i tjänsten. I kommunen finns beslut om att arbeta med rutinerna för tjänsteresor.

Bilpoolsutvärdering och analys

Den interna bilpool som finns för anställda inom kommunen ska utvärderas för att undersöka eventuell utökning. Övergång från privatbilsanvändning i tjänsten till bilpool medför ofta bättre planering som i sin tur leder till mindre resande.

Hållbart resande i samhällsutvecklingen

Vid planering av nya stadsdelar ska frågan om hållbar utveckling finnas med under hela planeringsprocessen. Bra tillgång till kollektivtrafik och korta avstånd till arbete och service minskar behovet av bil och gör det naturligt att gå eller cykla.

Målgruppsinriktad information om resvanor och resealternativ till allmänheten

För att få kommuninvånare att ändra sina resvanor krävs ett långsiktigt informationsarbete riktat till olika målgrupper. Information kan bland annat riktas till bilister i områden med goda möjligheter för cykling eller kollektivtrafik, i samband med infrastrukturell åtgärd eller i samband med flytt.

Målgruppsinriktad information om resvanor och resealternativ till allmänheten

För att få kommuninvånare att ändra sina resvanor krävs ett långsiktigt informationsarbete riktat till olika målgrupper. Information kan bland annat riktas till bilister i områden med goda möjligheter för cykling eller kollektivtrafik eller i samband med infrastrukturell åtgärd. I samband med flytt har vi som lättast att ändra våra vanor och är som mest mottagliga för ny information som kan hjälpa till i förändringen. Kommunen samarbetar med företaget Nudgd och deras tjänst Resvana där vi skickar ut ett sms med en länk till en personifierad sida för den specifika mottagaren där vi har samlat information om hållbart resande. Innehållet utgår från mottagarens bostad och ger tips på hur du kan resa hållbarare.

Tjänsteresor, samarbete med privata arbetsgivare

Att arbeta med rutiner kring tjänsteresor och fordon kan leda till positiva effekter gällande miljö, ekonomi och image. Genom ett långsiktigt samarbete ökar effektiviteten i arbetet och möjligheten att utbyta erfarenheter.

Resor till och från arbetet – med privata och offentliga arbetsgivare

Resor till och från arbetet är en stor del av vårt resande. Det sker ofta under rusningstid vilket bidrar till trängsel. Arbetet med resor till och från arbetsplatsen kan innebära cykelkampanjer, information till nyanställda, bra cykelställ och tillgång till dusch på arbetsplatsen.

Barns skolvägar

Åtgärderna kring kommunens skolor riktas till de skolor där problemen är störst och där man är intresserad av att öka trafiksäkerheten och minska biltrafiken. Både trafiksäkerheten och bilarnas utsläpp ligger i fokus vid detta arbete.

Sprid information kring lyckade åtgärder och genomförda undersökningar

Genom att sprida information med fokus på lyckade åtgärder och positiva budskap uppmuntras invånarna till att fortsätta göra bra resval och till att fler blir intresserade av att bidra till en trivsam stad.

Tipsa oss

Har du en bra idé på hur vi kan bli fler som cyklar, åker buss eller promenerar? Har du sett trasiga gatlyktor eller har du en bra idé på hur vi kan ändra sträckningen på en cykelbana? Ju fler som cyklar, promenerar och åker buss desto bättre mår staden – och alla vi som bor här. Därför vill vi gärna ha din hjälp med att göra det enklare att resa hållbart i Jönköpings kommun.
De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas endast för att vi ska kunna kontakta dig. Om du inte önskar bli kontaktad kan du välja att inte skriva in några personuppgifter.

Senast granskad/publicerad: