Trafikstrategi – under arbete

Vybild över gatunätet centrala Jönköping kvällstid.

Här får du information om arbetet med Jönköpings kommuns trafikstrategi. Trafikstrategin blir en viktig del i stadsplaneringen när vi blir fler invånare som ska ta oss fram i samma stadsrum, och för att se till att kommunen växer på bästa möjliga och hållbara sätt.

I takt med att vi fler kommuninvånare och därmed blir fler som ska röra och transportera oss inom samma område ökar behovet av att effektivisera hur vi förflyttar oss på våra gemensamma ytor. För att veta hur vi kan utveckla trafiksystemet och underlätta trafikplaneringen ska nu en trafikstrategi tas fram för att visa vägen i strategiska trafikrelaterade frågor. I en sådan strategi är stadens karaktär, tillgänglighet, framkomlighet, trygghet, trafiksäkerhet, miljöpåverkan och hälsa är viktiga aspekter.

Trafikstrategin blir en betydelsefull del i stadsutvecklingen i stort, och kommer tillsammans med kommunens övriga inriktningsdokument, som översiktsplanen och Program för hållbar utveckling, bidra till att utveckla vår kommun i önskad riktning i linje med våra övergripande mål inom hållbar utveckling.

Vad är en trafikstrategi?

En trafikstrategi ska ge inriktning i hur trafiksystemet utvecklas och ska underlätta för trafikplaneringen lokalt och regionalt. Den ska skapa insikt om sambandet mellan kommunens stadsutveckling i stort och utveckling av transportsystemet. Det handlar om att få kunskap om möjligheter och begränsningar, framgångsfaktorer och hinder för transportsystemet.

En trafikstrategi kan omfatta frågor om stadens karaktär, tillgänglighet, framkomlighet, trygghet, trafiksäkerhet, miljöpåverkan och hälsa. Trafikstrategin kan ge riktlinjer för hur gator, gång- och cykelvägar, parkeringar, kollektivtrafik m.m. bör utvecklas.

Varför trafikstrategi?

Likt andra växande kommuner står Jönköpings kommun inför utmaningar kring en hållbar stadsutveckling. Befolkningsökning ger positiva effekter men ställer också krav. Förutom exempelvis fler bostäder och skolor kommer vi även behöva utveckla våra transportmöjligheter på ett hållbart sätt.

Kommunfullmäktige beslutade våren 2022 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny trafikstrategi, som ska ersätta den tidigare kommunikationsstrategin från år 2012.

Jönköpings kommun växer med ca 1500 invånare varje år och idag krävs mer övergripande planering för stadsutvecklingen i takt med att vi blir fler – här är trafikrelaterade frågor en viktig del i utvecklingen.

Trafikstrategin kommer bli ett strategiskt dokument, som ska beskriva vilka inriktningar vi bör ta för att kunna effektivisera hur vi förflyttar oss. Vi blir allt fler som ska transportera oss på samma ytor, det i sig är en konstant utmaning i en växande kommun, och då behöver det finnas en god planering för hur vi utvecklar kommunen på bästa möjliga hållbara sätt.

Har kommunen ingen trafikstrategi idag?

Idag har Jönköpings kommun en kommunikationsstrategi som antogs i Kommunfullmäktige 2012. Mycket har utvecklats på tio år och kommunen har kommit långt i arbetet med de åtgärder som föreslås, därför behöver den moderniseras och ersättas med en ny trafikstrategi.

Så tas trafikstrategin för Jönköpings kommun fram

Första steget i framtagandet av trafikstrategin för Jönköpings kommun blir att sammanställa en nulägesrapport, vilket påbörjades under hösten 2022. Denna blir grunden för det kommande arbetet tillsammans med befintliga övergripande mål. Framtagandet kommer ledas av en politisk styrgrupp med representanter från stadsbyggnadsnämnden, samhällsbyggnadsutskottet och tekniska nämnden samt av en styrgrupp bestående av tjänstepersoner med olika kompetenser. Arbetet kommer bedrivas med stöd från specialister i trafikrelaterade frågor och arbetsgrupper för specifika frågor eller teman.

I framtagandet av en ny trafikstrategi kommer även intressenter utanför kommunen vara en viktig del. Exempel på sådana intressenter är Trafikverket och Region Jönköpings län. Resvane­undersökningar som görs bland medborgare i vår kommun kommer kunna vara viktigt underlag i framtagandet av strategin.

Vilka politiker och tjänstepersoner som kommer ingå i styr- och arbetsgrupper samt hur arbetet med framtagandet av strategin ska gå till står klart senare under hösten.

Tidplan för framtagandet av trafikstrategin

Hösten 2022: Arbetet påbörjas.
2023: Arbetet med att ta fram trafikstrategin pågår.
2024: Förväntat antagande i Kommunfullmäktige.

Tidplan och information uppdateras.

Vad händer nu?

Just nu arbetar vi med en processplan och att ta fram en nuläges- och bristanalys. Vi inventerar kommunens befintliga mål som rör trafik, för att längre fram kunna besluta kring nya mål som trafikstrategin ska visa hur vi når.

Under våren ligger stort fokus på förankring internt, i stadsbyggnadsutskottet, stadsbyggnadsnämnden och i kommunens organisation. Under senvåren håller vi en workshop för politiker och kommunala tjnstepersoner, för att lägga grunden till höstens visionsarbete.

I höst kommer vi arbeta med att ta fram en vision och mål, och hålla minst en workshop till.

Senast granskad/publicerad: