Nyarpsskolan anpassad grundskola 1-6

Här finns information om Nyarpsskolan anpassad grundskola, en 1-6 skola med tillhörande fritidshem i Bankeryd. Skolan ligger vackert i sluttningen ner mot Vättern. På skolan finns även grundskola F-6 och fritidshem.

Välkommen till den lilla skolan med det stora hjärtat.

På Nyarpsskolan anpassad grundskola finns plats för 25 elever fördelat på 5 grupper. Vi tar emot elever från årskurs 1-6 som läser inriktningarna ämnen eller ämnesområden. Gruppstorleken varierar mellan 4-8 elever i varje grupp. Vi anpassar grupperna efter elevernas förutsättningar och behov, vilket innebär att eleverna kan gå i åldersblandade grupper. För att våra elever lätt ska kunna orientera sig är de indelade i färggrupper.

Så arbetar vi

Utbildningen i anpassad grundskola ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en anpassad grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Nyarpsskolan anpassad grundskola Jollen är vi stolta över vår verksamhet och vår skolas goda kvalitet som bottnar i elever trygghet, trivsel, delaktighet och höga måluppfyllelse.

Att se och bekräfta alla elever och utgå från barnets starka kompetenser är framgångsfaktorer för elevernas kunskapsutveckling. Vi arbetar utifrån devisen, det viktigaste för oss är att det går bra för ditt barn.

Vi arbetar för att eleverna på olika sätt ska få uppleva att de är en del av samhället och omvärlden. Därför nyttjar vi närsamhället som en viktig lärarena och upplever mycket på plats. Vår minibuss tar oss till olika spännande platser.

Vi prioriterar hälsa och rörelseglädje genom extra rörelsepauser under lektionerna och olika fritidsaktiviteter för våra elever. Raster är en viktig del av elevernas dag på skolan. På rasterna möts våra elever av rastvärdar med gula västar. Vi erbjuder rastbod med olika material som inbjuder till lek och gemenskap. Styrda rastaktiviteter erbjuds av våra fritidslärare.

På Nyarpsskolan är vi måna om att alla ska trivas, både elever och medarbetare. Vi har ett aktivt värdegrundsarbete där vi arbetar med ”bråka smartare” som är ett värdegrundsmaterial där elever får träna och utveckla sina förmågor och färdigheter för att förstå egna och andras känslor och beteenden. Vi arbetar också med en metod för att lösa konflikter, ”minimedling” Det är en strukturerad metod från Medlingscentrum för att lösa mindre konflikter, där fokus är på elevernas egna lösningar för att främja goda relationer.

Inflytande och samarbete

Elever

Elevers inflytande och delaktighet är viktigt på Nyarpsskolan. Varje månad genomförs klassråd och elevråd och våra elever i anpassad grundskola deltar med stöd utifrån ålder och mognad.

Matråd genomförs två gånger per termin och leds av vår kock i köket.

Elevers röster och tankar kommer också fram genom årliga enkäter eller fokusintervjuer samt trygghetsvandringar på vår skolgård.

Elevaktiva utvecklingssamtal är en viktig del i vår verksamhet. Eleverna ansvarar utifrån ålder och mognad för olika delar i utvecklingssamtalen.

Vårdnadshavare

För oss på skolan är ni som vårdnadshavare mycket viktiga samarbetspartners för att vi gemensamt ska lyckas. Därför får ni tydlig och kontinuerlig information om ert barns lärande och utveckling. Era tankar och åsikter är värdefulla för oss i vårt fortsatta arbete. När vi arbetar tillsammans med gemensam planering kring ert barn och tillsammans med externa aktörer såsom barn -och ungdomshabiliteringen når vi mycket positiva resultat.

Nyarpsskolan har en genomarbetat plan för föräldramöten. Ni som vårdnadshavare möter olika teman och innehåll på föräldramötena under ert barns skolgång. Att få möjlighet att möta andra föräldrar och samtala med dem är en viktig del.

Ni som vårdnadshavare erbjuds att delta i olika enkäter under ert barns år i skolan. I enkäterna ges möjlighet att uttrycka era åsikter om skolans innehåll och verksamhet.

Ni som vårdnadshavare är alltid välkomna att besöka ert barn i skolan och ni bjuds också in till olika tillställningar för att ta del av det ert barn lärt sig/utvecklat.

Fritidshem på Nyarpsskolan anpassad grundskola

Fritidshem i anpassad grundskola kompletterar utbildningen i anpassad grundskola och ska stimulera ditt barns utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Fritidsverksamheten i anpassad grundskola är förlagd på ditt barns skola eller på ett fritidshem som finns nära hemmet.

Fritidshem i anpassad grundskola är för barn från 7 år till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Du som vårdnadshavare söker plats till fritidshem i anpassad grundskola via blankett som hämtas här på webben. Blanketten skickas ifylld till barn- och elevadministrationen, se kontaktuppgifter nedan.

Efter vårterminens slut, det år ditt barn fyller 13 år, kan du som vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn.

pdf: Blankett för ansökan till fritidshem i grundsärskola Pdf, 152.2 kB.

Kontaktuppgifter till barn- och elevadministratörer

Rätten till fritidshem - Skolverket Länk till annan webbplats.

Läs mer om korttidstillsyn i Jönköpings kommun

På Nyarpsskolan anpassad grundskola finns en avdelning:

 • Jollen 1-6

På Jollens fritidshem möts alla våra elever från åk 1–6. Här erbjuds våra elever en varierad och lärorik fritid genom aktiviteter, olika projekt och fri lek. Fritidshemmets verksamhet ger eleverna möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och goda kamratrelationer. Vi vill skapa en trygg miljö där var och en kan forma en god självkänsla och känna gemenskap.

Ni som vårdnadshavare har rätt att ansöka om färdtjänst för resor till och från fritidshemmet.

Jönköpings Läns Trafik, färdtjänst Länk till annan webbplats.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola Länk till annan webbplats.

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Elevhälsa och trygghet i skola Länk till annan webbplats.

I elevhälsoteamet på Nyarpsskolan anpassad grundskola ingår:

 • Rektor
 • Biträdande rektor
 • Skolsköterska
 • Skolläkare
 • Psykolog
 • Kurator
 • Specialpedagog
 • Speciallärare, inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning.

Nyarpsskolans kurator och sjuksköterska delar tjänst med Torps skola. Kurator och sjuksköterska finns på plats på Nyarpsskolan måndagar och tisdagar samt fredagar jämn vecka. Skolläkaren kommer till skolan ett par ggr/termin. Tid bokas genom skolsköterskan.

Läsårstider och viktiga datum

Läsårstider 2023/2024

 • Höstterminen 2023: 21 augusti-21 december
 • Vårterminen 2024: 8 januari-14 juni

Lovdagar 2023/2024

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 14
 • Lovdagar: 10 maj, 7 juni

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Lediga jobb, Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Nyarpsskolan anpassad grundskola
Vättergatan 48
564 32 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

Fritidshem

 • Jollen: Telefon 036- 10 65 06
 • Lila klassrum/Piren 036 -10 81 31
Kontaktuppgifter till skolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Marika Eskdahl

036-10 65 36

Biträdande rektor

MarieLouise Johansson

036-10 58 80

Administratör

Yvonne Tolf

036-10 65 22

Specialpedagog

Marie Ågren

036-10 28 73

Speciallärare anpassad grundskola

Britta Häggmark Larsson


Kurator

Svjetlana Glavas Svensson

036-10 25 64

Skolsköterska

Annika Fast

036-10 65 41

Kökschef

Damir Eminovic

036-10 65 17

Vaktmästare

Stefan Hollender

036-10 65 45


Senast granskad/publicerad: