Grundsärskola

Här finns information till dig som vill veta mer om grundsärskola. Här hittar du också länkar till de grundskolor i kommunen som erbjuder grundsärskola.

Grundsärskolan är till för elever som har svårt att klara målen för grundskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Att gå i grundsärskolan är en rättighet som erbjuds elever som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål på grund av en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning). Grundsärskolan ska ge eleven en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan. Grundsärskolan har en egen läroplan.

Undervisning i ämnen och/eller ämnesområden

Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen kan eleven i stället läsa ämnesområden. Det är också möjligt att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Skolans rektor kan även bestämma att en elev ska läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans kursplaner, om läraren bedömer att eleven kan klara det.

Utredning innan plats i grundsärskola

Innan ditt barn kan börja i grundsärskolan måste det göras en noggrann utredning för att kunna bedöma om barnet hör till grundsärskolans målgrupp. Utredningen görs i samråd med dig som är vårdnadshavare.

För att tillhöra grundsärskolans målgrupp krävs att:

  • eleven har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.
  • eleven bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav.

Specialpedagog, kurator, psykolog och skolläkare utreder och bedömer om eleven har rätt att gå i grundsärskolan.

Om du har allmänna frågor om grundsärskolan som skolform och rutiner för mottagande i särskolan kan du i första hand vända dig till ditt barns rektor. Du kan också kontakta utbildningsförvaltningen, se kontaktrutan.

Skolor som erbjuder grundsärskola

Fritidshem i grundsärskola F-6

Fritidshem i grundsärskola kompletterar utbildningen i grundsärskolan och ska stimulera ditt barns utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Fritidsverksamheten i grundsärskolan är förlagd på ditt barns skola eller på ett fritidshem som finns nära hemmet.

Fritidshem i grundsärskola är för barn från 7 år till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Vårdnadshavare söker plats till fritidshem i grundsärskola via blankett som hämtas här på webben. Blanketten skickas till barn- och elevadministrationen, se kontaktuppgifter nedan.

Efter vårterminens slut, det år ditt barn fyller 13 år, kan vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn som är en lagstadgad omsorg enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade § 9:7 (LSS). Se mer under rubriken "Korttidstillsyn för ungdomar".

pdf: Blankett - Ansökan om fritidshemsplacering, grundsärskola Pdf, 152.2 kB.

Kontaktuppgifter till barn- och elevadministratörer

Rätten till fritidshem - Skolverket Länk till annan webbplats.

Korttidstillsyn för grundsärskola 7-9

Daglig tillsyn före och efter skoldagens slut är en lagstadgad omsorg enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, § 9:7 (LSS). Grunden för beslut är den enskildes behov och att detta behov inte tillgodoses på annat sätt

Korttidstillsyn är till för ungdomar som har en funktionsnedsättning och som inte längre har rätt till fritidshem. Syftet med korttidstillsyn är att ge din ungdom en trygg situation, en meningsfull sysselsättning och möjlighet att umgås med andra ungdomar under vuxen tillsyn. 

Kommunen erbjuder korttidstillsyn efter vårterminens slut, det år ungdomen fyller 13 år. När eleven slutar gymnasiesärskolan upphör rätten till korttidstillsyn.

Ungdomar har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet före och efter skoldagens slut samt under lovdagar, studiedagar och längre lov. Tillsynen kan se olika ut och anpassas efter individuella behov.

Korttidstillsynen är förlagd till Junedalsskolan (grundsärskolan) och Sanda (grundsärskolan/gymnasiesärskolan) samt på FUB-gården vid Västra Torget i Jönköping.

Vårdnadshavare debiteras för kost, priserna justeras inför ett nytt läsår.

Vårdnadshavare ansöker om korttidstillsyn via blankett som hämtas här på webben. Om behovet av korttidstillsyn upphör ska vårdnadshavare ta tillbaka ansökan.

pdf: Blankett för ansökan till korttidstillsyn Pdf, 190.4 kB.

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Mer om grundsärskolan i Jönköpings kommun

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Florence Rådefjäll
Rektor, centralt uppdrag grundsärskolan
Tfn 036-10 55 62

Anna Torstensson
Rektor, centralt uppdrag grundsärskolan
Tfn 036-10 78 65