Rosenlundsskolan anpassad grundskola 1-6

Rosenlundsskolan anpassad grundskola 1-6 med tillhörande fritidshem ligger i östra delen av Jönköping, i anslutning till Rosenlundsskolan F-9.

På Rosenlundsskolan anpassad grundskola går ca 75 elever indelade i 14 klasser. Våra elevgrupper är små och personaltätheten hög. Vi arbetar för att eleverna får lyckas i sin egen takt med fokus på självständighet och att eleverna ska nå så långt som möjligt.

Skolans läge på Rosenlund gör att vi har nära till natur och kultur vilket berikar elevens hela skoldag

Så arbetar vi

Utbildningen i anpassad grundskola ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en anpassad grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Rosenlundsskolan anpassad grundskola arbetar vi för att varje elev ska känna sig trygg och därmed kunna lära sig så mycket som möjligt. Undervisningen präglas av tydlighet och struktur med anpassningar i den ordinarie undervisningen utifrån devisen - nödvändigt för någon, bra för alla, dåligt för ingen. Därför har vi stort fokus på TAKK – tecken som alternativ kompletterande kommunikation och olika former av visuellt stöd. I varje klassrum finns en interaktiv tavla och alla medarbetare tillsammans med elever använder iPad som en naturlig del i undervisningen. Det motiverar och ger individualisering utan exkludering.

Tillsammans med Rosenlundsskolan arbetar vi gemensamt med värdegrundsarbete och att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever. För oss är det viktigt att varje elev behåller lust och nyfikenhet till ett livslångt lärande, detta tillsammans med behörig, engagerad och erfaren personal.

Du kan lita på vår professionella personal. De är välutbildade och mycket förtrogna med sitt uppdrag. De arbetar varje dag för ditt barns bästa!

Inflytande och samarbete

Elever

På Rosenlundsskolan anpassad grundskola får eleverna möjlighet att påverka sin skolgång och utvecklas i sin egen takt. Engagerad personal vägleder eleven med trygg hand så eleven får pröva sina tankar och idéer i många vardagliga situationer.

Eleverna har också möjlighet att påverka genom klassråd och elevråd.

Vårdnadshavare

Ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare är mycket viktigt för oss. Som vårdnadshavare blir du inbjuden till utvecklingssamtal tillsammans med ditt barn och du erbjuds också att delta vid föräldramöten. Du har möjlighet till inflytande genom direktkontakt med ansvarig personal.

Fritidshem på Rosenlundsskolan anpassad grundskola

Fritidshem i anpassad grundskola kompletterar utbildningen i anpassad grundskola och ska stimulera ditt barns utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Fritidsverksamheten i anpassad grundskola är förlagd på ditt barns skola eller på ett fritidshem som finns nära hemmet.

Fritidshem i anpassad grundskola är för barn från 7 år till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Du som vårdnadshavare söker plats till fritidshem i anpassad grundskola via blankett som hämtas här på webben. Blanketten skickas ifylld till barn- och elevadministrationen, se kontaktuppgifter nedan.

Efter vårterminens slut, det år ditt barn fyller 13 år, kan du som vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn.

pdf: Blankett för ansökan till fritidshem i grundsärskola Pdf, 152.2 kB.

Kontaktuppgifter till barn- och elevadministratörer

Rätten till fritidshem - Skolverket Länk till annan webbplats.

Läs mer om korttidstillsyn i Jönköpings kommun

På Rosenlundsskolan anpassad grundskola finns tre avdelningar:

 • Solen
 • Strålen
 • Satelliten

Totalt går ca 40 elever på fritids. Avdelningarna är små och indelade utifrån elevernas behov av stöd för att främja självständighet och komplettera utbildningen. På fritidshemmet arbetar lärare i fritidshem och elevassistenter som dagtid arbetar i klasserna. Vi erbjuder många olika aktiviteter anpassade med bildstöd och tecken som stöd, både inomhus och utomhus, som t.ex. skapande i olika former, idrott, lekar och musik, biblioteksbesök för att nämna några aktiviteter. Våra lov är värdefulla som planeras väl och genomtänkt utifrån våra elevers behov och intressen.

Vårt fritidshem är en levande verksamhet som formas av elevernas intresse, behov och egna förutsättningar.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola Länk till annan webbplats.

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Elevhälsa och trygghet i skola Länk till annan webbplats.

Elevhälsoteam för Rosenlundsskolan anpassad grundskola består av:

 • rektor
 • biträdande rektor
 • skolsköterska
 • kurator
 • specialpedagog

Kopplat till vårt elevhälsoteam finns även skolpsykolog och skolläkare.

Läsårstider och viktiga datum

Läsårstider 2023/2024

 • Höstterminen 2023: 21 augusti-21 december
 • Vårterminen 2024: 8 januari-14 juni

Lovdagar 2023/2024

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 14
 • Lovdagar: 10 maj, 7 juni

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Lediga jobb, Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Rosenlundsskolan anpassad grundskola 1-6
Källgatan 9
554 53 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

Fritidshem


Kontaktuppgifter till skolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Anna Torstensson

036-10 78 65

Biträdande rektor

Åsa Säll

036-10 69 55

Administratör

Tanja Bundalo

036-10 63 52

Administratör, anpassad grundskola

Sofie Pihl

036-10 63 68

Skolsköterska

Patricia Tisell

036-10 73 01

Specialpedagog

Eva Krantz

036-10 54 56070-522 32 49

Kurator

Arnela Rizvic

036- 10 25 63

Socionom

Emelie Adolfsson


IT-administratör

Carl du Rietz

Anders Gustafsson

072-742 14 61

073-028 06 25

Rosenlundsskolan kök

Warren Rogers

036-10 63 60

Kökschef

Samir Jusicic

036-10 20 86


Senast granskad/publicerad: