search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Örlogsmannen 5 m.fl., Skeppsbron, Jönköpings kommun.

Planförslaget möjliggör en omvandling av industrimark till en stadsdel med bostäder, service och arbetsplatser och är det andra steget i Jönköpings kommuns planer för stadsutveckling av området kring södra Munksjön enligt fördjupningen av översiktsplanen Ramprogram för södra Munksjön och den tematiska översiktsplanen Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare. Nu aktuell plan (Etapp 1) utgörs av kvarter 3-11 i västra delen av Skeppsbron.

Skeppsbron har ett förnämligt läge vid Munksjöns södra strand, som blir både en del av staden och ett större rekreationsområde för hela Jönköping. Här finns utrymme för rekreation och aktiviteter för närboende och besökare. Vatten och grönska blir närvarande i den nya stadsmiljön. På sikt kan en station för höghastighetståg göra stadsdelen till en central mötesplats i regionen.

Planförslaget möjliggör en blandad stadsbebyggelse med variationer i hushöjder där de högsta byggnaderna finns i den närmaste stationsomgivningen. Mot Munksjön bildar bebyggelsen en front som ger hela området en samlad karaktär mot den strandnära aktivitetsparken, vattnet och de övriga stadsdelarna runt sjön. I Skeppsbrons östra del, mot Munksjön, skapas en strandpark, en större aktivitetspark som tillsammans med strandpromenaden Hälsans stig blir en resurs för hela Jönköping. Två parker nyanläggs på befintlig industrimark och blir tillsammans med det genomgående stadstråket strukturbildande för stadsdelens utveckling. Vatten blir också en stark identitet för stadsdelen. Från både gator och byggnader ges möjligheten till många utblickar över vattnet.

Synpunkter

Planhandlingarna finns utställda för granskning till den 8 november 2017 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08.00-17.00.

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2017-11-08. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan
Antagande etapp 1: december 2017
>Granskning etapp 1: 2017-10-18 - 2017-11-08
Samråd: 2016 02 17 –2016 04 20

Granskningshandlingar

Följebrev (pdf, 30 kB)

Planbeskrivning (pdf, 11 MB)

Plankarta (pdf, 569.4 kB)

Behovsbedömning (pdf, 91.3 kB)

Utredningar och bilagor
Samrådshandlingar


Översiktskarta