search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Ölmstad 2:16 mfl, Ölmstad, Jönköpings kommun

Situationsplan som visar placering av sporthall, skola och bostäder.

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggnation av skola, förskola och sporthall. Därtill prövas markanvändningen bostäder och gata.

Planområdet som prövas har identifierats genom en lokaliseringsutredning där tre alternativa platser översiktligt har utretts.

Befintlig skola ligger centralt inom orten. Skolan är idag i dåligt skick och kan inte svara mot det ökade behovet av skol- och förskoleplatser inom upptagningsområdet. På sikt, när nya skolbyggnader har uppförts, kan det gamla skolområdet genom detaljplan prövas för bostadsbyggnation. På så sätt verkar planförslaget för en positiv bebyggelseutveckling av skola, förskola och bostäder inom hela Ölmstad samhälle.

Planförslaget möjliggör för ett nytt skolområde som inrymmer skola, förskola samt en sporthall. Skolbyggnaden planeras att uppföras i två våningar med möjlighet att bygga till en våning vid framtida behov. Skolbyggnaden ska förses med sadeltak för att anpassas till områdets karaktär. Tillräcklig yta för parkering och skolgård säkerställs. Planområdet är dessutom beläget nära ett skogsområde.

Planområdet är beläget söder om Bunnvägen som är en statlig väg. Två passager för gång- och cykel planeras över vägen i syfte att barn på ett trafiksäkert sätt ska kunna ta sig till skolområdet.

Därtill möjliggörs byggnation av två friliggande enbostadshus. Byggrätten för bostäder anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och karaktär. Ängslundsvägen säkerställs som tillfart till bostadsmarken.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 18 december – 29 januari i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 8.00-17.00. Under julhelgerna kan öppettiderna vara kortare.

Allmänt samrådsmöte

Datum: 14 januari
Tid: kl. 18.30
Plats: Pingstkyrkan, Lärkstigen 8, 563 93 Gränna

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 29 januari 2020. Ange diarienummer 2016:233 vid yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: Kv 3 2020
Antagande: Kv 2 2020
Granskning: Kv 2 2020
>>Samråd: 18 december 2019 – 29 januari 2020

Skicka in ditt yttrande digitialt via formuläret nedan.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att hantera ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de personuppgifter du lämnar. Uppgifterna arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet.

Aktuella handlingar

Planbeskrivning (pdf, 14.3 MB)

Plankarta (pdf, 389.6 kB)

Undersökning av miljöpåverkan (pdf, 72.3 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00


Översiktskarta