search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Hällstorp 1:20 m.fl. (Hovslätts ängar etapp 2)

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att tillskapa en blandad bostadsbebyggelse, en förskola och nya park- och naturområden samt nya allmänna gator som förbinder planområdet med övriga Hovslätt.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Hällstorp 1:20 m.fl.

Inom planförslaget föreslås bostadsbebyggelse bestående av enbostadshus i form av kedjehus och olika typer av flerbostadshus. Planförslaget berör jordbruksmark samt delar av ett tätortsnära friluftsområde.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).
Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 25 mars – 17 april 2020 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00 -17.00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 17 april 2020. Ange diarienummer 2015:228 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2020
Antagande: Kvartal 2, 2020
>> Granskning: 25 mars - 17 april 2020
Samråd: 27 februari - 3 april 2019

 

Skicka in ditt yttrande digitialt via formuläret nedan.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig förpliktelse enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet. På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter.

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 13.4 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 162.8 kB)

Aktuella bilagor

Solstudieöppnas i nytt fönster (pdf, 390.1 kB)

Trafikbullerutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 3.1 MB)

Tidigare handlingar

Samråd

Plankarta (pdf, 1.3 MB)

Planbeskrivning (pdf, 25.8 MB)

Behovsbedömning (pdf, 139.3 kB)

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 3.7 MB)

Tidigare bilagor

Grundkarta (pdf, 3.2 MB)

Dagvattenutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 2.9 MB)

Arkeologisk utredning (pdf, 805.7 kB)

Geoteknisk utredning PM (pdf, 2.7 MB)

Geoteknisk utredning MUR (pdf, 5.2 MB)

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Servicetelefon (kl. 9-14)

Planarkitekt

Felicia Wilén

036-10 53 35


Översiktskarta