search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Hällstorp 1:20 m.fl. (Hovslätts ängar etapp 2)

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av  bostäder och förskola.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Hällstorp 1:20 m.fl (Hovslätts ängar etapp 2). Detaljplaneförslaget syftar huvudsakligen till att pröva möjligheten att tillskapa en blandad bostadsbebyggelse, en förskola och nya park-och naturområden samt nya allmänna gator som förbinder planområdet med övriga Hovslätt. Planområdet innefattar delar av fastigheterna Hällstorp 1:20, Grästorp 1:1 och Norrahammars-Hökhult 2:1. Inom planförslaget föreslås bostadsbebyggelse bestående av enbostadshus i form av kedjehus och olika typer av flerbostadshus. Planförslaget innebär att totalt 129 bostäder skapas, fördelat på 51 kedjehus i två till tre våningar (inklusive sutteräng), tre flerbostadshus i lamellkaraktär med totalt 30 lägenheter och två flerbostadshus i sju bostadsvåningar med totalt 48 lägenheter.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2020
Antagande: Kvartal 2, 2020
Granskning: Kvartal 1, 2020
>> Samråd: 27 februari-3 april

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 1.3 MB)

Planbeskrivning (pdf, 25.8 MB)

Behovsbedömning (pdf, 139.3 kB)

Bilagor

Grundkarta (pdf, 3.2 MB)

Dagvattenutredning (pdf, 2.9 MB)

Arkeologisk utredning (pdf, 805.7 kB)

Geoteknisk utredning PM (pdf, 2.7 MB)

Geoteknisk utredning MUR (pdf, 5.2 MB)

Tidigare handlingar

Planbesked (pdf, 3.7 MB)

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Servicetelefon (kl. 9-14)

Planarkitekt


036-10 53 35


Översiktskarta