search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Hällstorp 1:20 m.fl. (Hovslätts ängar etapp 2)

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att tillskapa en blandad bostadsbebyggelse, en förskola och nya park- och naturområden samt nya allmänna gator som förbinder planområdet med övriga Hovslätt.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Hällstorp 1:20 m.fl.

Inom planförslaget föreslås bostadsbebyggelse bestående av enbostadshus i form av kedjehus och olika typer av flerbostadshus. Planförslaget berör jordbruksmark samt delar av ett tätortsnära friluftsområde.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).
Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2020
Antagande: Kvartal 3, 2020
>> Granskning: 25 mars - 17 april 2020
Samråd: 27 februari - 3 april 2019


Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 13.4 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 162.8 kB)

Aktuella bilagor

Solstudieöppnas i nytt fönster (pdf, 390.1 kB)

Trafikbullerutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 3.1 MB)

Tidigare handlingar

Samråd

Plankarta (pdf, 1.3 MB)

Planbeskrivning (pdf, 25.8 MB)

Behovsbedömning (pdf, 139.3 kB)

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 3.7 MB)

Tidigare bilagor

Grundkarta (pdf, 3.2 MB)

Dagvattenutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 2.9 MB)

Arkeologisk utredning (pdf, 805.7 kB)

Geoteknisk utredning PM (pdf, 2.7 MB)

Geoteknisk utredning MUR (pdf, 5.2 MB)

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Servicetelefon (kl. 9-14)

Planarkitekt

Felicia Wilén

036-10 53 35


Översiktskarta