search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Väster 1:1 m.fl. (Grävlingen)

Detaljplanen möjliggör för en mer flexibel och
levande stadsdel på Väster i Jönköping. Idag är området främst aktivt under kontorstid och det finns få allmänna målpunkter. Inom området föreslås ca 200 nya bostäder, mer än 6000 kvadratmeter mer kontorsyta i ett centralt läge samt ett nytt parkeringshus.

Bild visar ny bebyggelse utmed Kyrkogatan på Väster i Jönköping

Detaljplanen omfattar södra delen av det område som i folkmun är känt som ”statliga verket-området”, Området har sedan länge bestått av ett fåtal stora fastigheter, där även gatumarken till stora delar inte ägs av kommunen. Området upplevs idag som ett monotont område och något öde under kvällstid - då de flesta byggnader i området främst utgörs av verksamheter som inte är aktiva efter kontorstid. Likt tidigare projekt såsom västra kajen, tings- och hovsrätten och kommande projekt såsom Magnus Ladulås plats, är detta detaljplaneförslag ännu ett steg i att omvandla och integrera området med resten av staden. Detaljplanen möjliggör för flexiblare användningar, utökade byggrätter och ger förutsättningar för kommunala gator.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 14 april – 21 maj 2021 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00. (OBS sommartid andra tider under viss period)

Digitalt samrådsmöte 11 maj

På grund av rådande omständigheter kring spridning av coronaviruset och gällande restriktioner kommer vi ha ett webbsänt samrådsmöte den 11 maj kl 17.30. Du kan se sändningen i din dator, mobil eller surfplatta med internetuppkoppling.

Ställ frågor i chatten under samrådsmötet

Du behöver inget konto för att ställa frågor i chatten. Du har möjlighet att ställa frågor helt anonymt. Chatten visas under själva videon i sändningen. Vi läser och modererar inlägg innan de publiceras ut. Vi kommer läsa upp frågor och besvara dem i direktsändningen och då nämner vi inte vem som ställt frågan.

Eftersom sändningen går ut med en viss fördröjning tar det lite tid innan vi ser din fråga och du får svar på den. Ställ därför gärna frågorna direkt.

Ställ frågor i förväg

Om du önskar att en eller flera frågor ska besvaras under webbsändningen men inte har möjlighet att se den, kan du i förväg ställa dina frågor via e-post till fragaplan@jonkoping.se.

Tidplan

Laga kraft: November 2021
Antagande: Oktober 2021
Granskning: Augusti 2021
> Samråd: 14 april - 21 maj 2021

Lämna synpunkter på detaljplanen

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska komma in skriftligen till Stadsbyggnadsnämnden senast den 21 maj 2021. Ange diarienummer 2017:199 om du skickar in ett yttrande.

Lämna ditt yttrande via det digitala formuläret nedan, via e-post till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig förpliktelse enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet. På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter.

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 459.6 kB)

Planbeskrivning (pdf, 2.5 MB)

Behovsbedömning (pdf, 44.6 kB)

Bilagor

Grundkarta (pdf, 2.7 MB)

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Servicetelefon (kl. 9-14)

Planarkitekt

Martin Månsson

036-10 53 35


Översiktskarta