För dig som är god man

Här finns information om omfattningen av godmanskapet och hur förvaltarskapet varierar från att endast omfatta vissa delar till att vara obegränsat.

En obegränsad omfattning innebär alla tre följande delar:

Bevaka rätt innebär att du tar tillvara huvudmannens intressen i en speciell rättshandling, t.ex. bevakar rätt i dödsbo, företräder huvudmannen vid försäljning/avyttring av bostad, ansöker om skuldsanering m.m. Det innebär även att du bevakar huvudmannens rätt i generell betydelse, som att ansöka om exempelvis kontaktperson, bostadsbidrag eller hemtjänstinsatser.

Förvalta egendom innebär att du sköter huvudmannens ekonomi, betalar räkningar, planerar och budgeterar ekonomin, ser till att huvudmannen får fickpengar, förvaltar kapital, fastigheter och ser till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad.

Sörja för person innebär att du ska se till att huvudmannen har det så bra som möjligt, genom att ha ett väl anpassat boende, god omvårdnad och en god livskvalité. Detta innebär att du till exempel ska närvara vid vårdplanering, påtala behov av utökad hemtjänst eller eventuell personlig assistans. Vidare ska du se till att huvudmannen har daglig sysselsättning, ansöka om olika hjälpinsatser såsom färdtjänst eller ledsagare, eller ansöka om ett lämpligt boende.

Handbok för dig som är god man eller förvaltare

Överförmyndarenheten har arbetat fram en handbok, med syfte till att ge dig vägledning och stöd i ditt uppdrag samt tips på en struktur som ska underlätta för dig som ställföreträdare.

 

Handbok för dig som är god man eller förvaltare Pdf, 812.7 kB.

Aktuellt för dig som är ställföreträdare: Årsredovisning för 2022

Blanketter och anvisning hittar du under ”Överförmyndarenhetens blanketter”. En årsredovisning ska innehålla:

 • Årsräkning med sammanställning över inkomster och utgifter i original samt undertecknad med bläckpenna (blankett finns)
 • Redogörelse för ditt uppdrag som ställföreträdare (blankett finns)
 • Årsbesked och kontoutdrag från banken.
 • Bilagor/underlag för granskning.
 • Kvittenser från huvudman och/eller personal avseende eventuellt mottagna kontanter.

För att överförmyndarenheten ska kunna granska årsräkningar för redovisningsåret 2022 påminner vi om hur viktigt det är att bifoga kompletta och korrekta underlag för granskning enligt vår anvisning som du hittar under ”Överförmyndarenhetens blanketter”.

Överförmyndarenheten har tidigare informerat om att blanketter för årsredovisning inte längre skickas ut. Blanketter finns istället under ”Överförmyndarenhetens blanketter” eller kan hämtas i receptionen på Kaserngatan 12, A6 samt på Kontaktcenter, Juneporten eller i Stadshuset, Huskvarna.

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten m.fl. har slutat skicka ut kontrolluppgifter. För att få fram inkomstuppgifterna hänvisar de till Skatteverkets hemsida och att logga in på "Mina sidor". Observera att du endast kan logga in på huvudmannens "Mina sidor" med ditt BankID om du är registrerad som deklarationsombud. Om du inte är det måste du vända dig till respektive utbetalare och beställa kontrolluppgifter/verkställda betalningar.

För att få en sammanställning från Försäkringskassan över de utbetalningar som gjorts och vilken skatt som dragits kan du ringa dem på telefon 0771-524 524. När du ringer ska du uppge vilken ersättning det gäller, personnummer för din huvudman samt att du vill ha summerade verkställda betalningar för det aktuella året.

Vanliga frågor och svar för dig som är god man

Överförmyndarenheten har samlat de vanligaste frågorna från personer som är god man idag.

När är min årsräkning granskad och när kommer arvodet?

Enheten har ingen möjlighet att uppge när din årsräkning kommer att vara färdiggranskad. Enheten granskar alla årsräkningar i kronologisk ordning, det vill säga i den datumordning som de har kommit in. De årsräkningar som kommer in först granskas först.

Beslut om arvode fattas i anslutning till att överförmyndarenheten har granskat din redovisning. Då årsräkningarna granskas under hela året kan vissa beslut om arvode fattas senare än andra. Du kan alltså inte förvänta dig att ditt arvode är fastställt innan ett specifikt datum.

Vad händer om jag inte lämnar in min redovisning i tid?

Om en förmyndare, god man eller förvaltare inte fullgör sin skyldighet att komma in med vissa redovisningshandlingar, kan rätten besluta om utdömande av vite. Vitesbeloppet är vanligen 3 000 kr. Om redovisningen ändå inte kommer in kan rätten besluta om att ytterligare vite ska utdömas, vilket kan innebära att vitesbeloppet blir högre.

Hur begär jag anstånd och när kan jag få det?

Om du behöver anstånd med en redovisning, behöver du ansöka skriftligen om det hos Överförmyndarenheten. Din ansökan måste ha kommit in före det att sista dagen för inlämnande av redovisningen har passerat. Du måste motivera din begäran. Enheten prövar om begärt anstånd ska medges eller inte och du får skriftligt besked om du har beviljats anstånd och i så fall hur länge.

Hur länge ska jag spara mina redovisningshandlingar?

Du ska spara dina redovisningshandlingar i minst tre år efter att ditt uppdrag som ställföreträdare har upphört. Därefter ska handlingarna överlämnas till behörig mottagare. Om den enskilde har avlidit, ska du överlämna handlingarna till dödsbodelägarna.

Är jag skyldig att visa förvaltningen av huvudmannens ekonomi för huvudmannens anhöriga?

Nej. Du är redovisningsskyldig gentemot överförmyndarnämnden, som utövar tillsynen över din förvaltning av huvudmannens egendom. Du ska vara försiktig med att lämna uppgifter om din huvudman till andra aktörer och du ska inte lämna ut känsliga uppgifter om din huvudmans ekonomi till exempelvis anhöriga.

Hur räknar jag ut skatten och arbetsgivaravgifterna på mitt arvode?

Som god man eller förvaltare är du för din huvudmans räkning, skyldig att betala in preliminärskatt och sociala avgifter på den del av arvodet som huvudmannen betalar. Arvodet som överförmyndarenheten beslutar om är alltså arvode före skatt.

På Skatteverkets hemsida hittar du information om hur du räknar ut skatten och de sociala avgifterna på ditt arvode. Där finns också blankett för den förenklade arbetsgivardeklarationen du ska lämna in för huvudmannens räkning. Vänd dig till Skatteverket om du har skattefrågor.

Hur begär jag att få bli utbytt i ett uppdrag som god man eller förvaltare?

Som god man eller förvaltare har du rätt att begära dig entledigad från ditt uppdrag. Du kvarstår dock i uppdraget med fortsatt fullt ansvar tills överförmyndarenheten har beslutat om att förordna en ny god man eller förvaltare.

Om du vill begära dig entledigad från ett uppdrag, ska du göra det skriftligen i en fri skrivelse.

Vad händer om jag som god man blir sjuk?

Om du som ställföreträdare blir så sjuk att du tror att du inte kommer att kunna fortsätta sköta ditt uppdrag som god man eller förvaltare, måste du genast höra av dig till överförmyndarenheten och begära att få bli utbytt från uppdraget, för att enheten ska kunna utse en ny god man eller förvaltare.

Vad händer om huvudmannen flyttar till en annan kommun?

Om huvudmannen flyttar till en annan kommun är det mycket viktigt att du genast anmäler det till överförmyndarenheten. Det är överförmyndaren i den kommun där huvudmannen är folkbokförd som är behörig att utöva tillsynen över ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Om huvudmannen har flyttat och folkbokförts i en annan kommun, ska överförmyndarenheten omedelbart flytta över ärendet till överförmyndaren i den nya kommunen. Ställföreträdarskapet kvarstår även om huvudmannen flyttar till en annan kommun.

Vad ska jag göra när min huvudman har avlidit?

Om din huvudman avlider ska du genast informera överförmyndarenheten. Ditt uppdrag som god man eller förvaltare upphör i samma stund som din huvudman avlider. Du kan då inte längre utföra rättshandlingar för din tidigare huvudman, som exempelvis betala räkningar eller ta ut pengar för arvode. Du behöver genast underrätta eventuella arvingar, som övertar förvaltningen av dödsboet.

Har god man eller förvaltare rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter om huvudmannen hos överförmyndarenheten?

Nej, inte alla. De flesta uppgifter som finns hos överförmyndarenheten om huvudmannens personliga och ekonomiska förhållanden omfattas av sekretess (förutom gentemot huvudmannen själv och huvudmannens make/maka/sambo eller huvudmannens närmaste släktingar). Den gode mannen eller förvaltaren måste dock alltid få de uppgifter som finns hos överförmyndarenheten som behövs för att ställföreträdaren ska kunna sköta sitt uppdrag. Överförmyndarenheten gör därför alltid en bedömning i varje enskilt fall vilka uppgifter som kan lämnas ut till ställföreträdaren.

En god man eller förvaltare har ingen tystnadsplikt enligt lag. Dock ligger det i uppdragets natur att ställföreträdaren måste iaktta stor försiktighet vid utlämnande av information om huvudmannen.

Detta ingår inte i uppdraget

Det här ingår inte i uppdraget att:

 • Handla, städa, tvätta åt huvudmannen
 • Montera möbler, hänga upp gardiner
 • Följa med vid läkarbesök och dylikt
 • Skjutsa huvudmannen till olika besök
 • Personligen hjälpa till med huvudmannens omvårdnad
 • Följa med på utflykter, resor och dylikt i t. ex. boendets regi
 • Personligen tillgodose huvudmannens sociala behov
 • Bestämma om medicin och vård
 • Bestämma om boende

Arvode

Observera att:

Jönköpings kommun har sedan årsskiftet SEB som utbetalande bank. Detta berör er ställföreträdare där kommunen betalar arvodet. För att du ska kunna få ditt arvode utbetalt till ditt bankkonto behöver du registrera ditt kontonummer hos SEB.

Registrera dig som ny användare och anmäl ditt bankkonto på:

www.seb.se/loneservice Länk till annan webbplats.

Uppdraget som god man eller förvaltare är i huvudsak ideellt. Som god man eller förvaltare har man dock rätt till ett visst arvode. Man får också ersättning för merkostnader med anledning av uppdraget.

Till grund för överförmyndarenhetens beslut om arvode ligger din skriftliga redogörelse för uppdraget och din ekonomiska redovisning gällande den aktuella arvodesperioden.

Det är överförmyndarnämnden som beslutar om arvode och ersättning. Arvode betalas av huvudmannens medel om inkomsten under det år uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger basbeloppet vad gäller inkomsten och 2,0 gånger basbeloppet vad gäller tillgångar. Är så inte fallet betalar kommunen arvodet.

Det ingår i ditt uppdrag som god man eller förvaltare att planera och budgetera så att huvudmannen har medel att betala arvodet när beslut om arvode kommer från överförmyndarenheten.

Vem som ska betala arvodet framgår av det beslut som du får av överförmyndarenheten efter att din årsräkning har granskats.

Om det är huvudmannen som ska betala arvodet ska du som god man eller förvaltare för huvudmannens räkning, betala in preliminärskatt och sociala avgifter samt lämna in en förenklad arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Om det är kommunen som ska betala arvodet sköter kommunen inbetalning av skatter och avgifter.

Hur räknar jag ut skatten och arbetsgivaravgifterna på mitt arvode?
Som god man eller förvaltare är du för din huvudmans räkning skyldig att betala in preliminärskatt och sociala avgifter på den del av arvodet som huvudmannen betalar. Arvodet som Överförmyndarenheten beslutar om är alltså arvode före skatt.

På Skatteverkets hemsida hittar du information om hur du räknar ut skatten och de sociala avgifterna på ditt arvode. Där finns också blankett för den förenklade arbetsgivardeklarationen du ska lämna in för huvudmannens räkning. Vänd dig till Skatteverket om du har skattefrågor.

När får jag mitt arvode?
Beslut om arvode fattas i anslutning till att överförmyndarenheten har granskat din redovisning. Då årsräkningarna granskas under hela året kan vissa beslut om arvode fattas senare än andra. Du kan alltså inte förvänta dig att ditt arvode är fastställt innan ett specifikt datum.

Observera att du ansvarar för att preliminärskatt dras av från arvodesbeloppet innan det utbetalas till dig och att preliminärskatten tillsammans med de sociala avgifterna på arvodet betalas in till Skatteverket. Glöm inte att samtidigt lämna in en förenklad arbetsgivardeklaration för huvudmannens räkning till Skatteverket.

I de fall som kommunen betalar arvodet sker detta i anslutning till Jönköpings kommuns löneutbetalningar.

pdf: Arvode till god man/förmyndare, information från överförmyndarenheten Pdf, 176.6 kB.

Pdf: Till dig som är ny uppdragstagare i Jönköpings kommun Pdf, 26.7 kB.

Avslut eller byte av god man

Uppdraget som god man eller förvaltare kan upphöra på grund av att personen inte längre behöver hjälp. Tingsrätten fattar då beslut om att uppdraget upphör.

Uppdraget som god man eller förvaltare upphör också om personen man företräder avlider.

Hur begär jag att få bli utbytt i ett uppdrag som god man eller förvaltare?
Som god man eller förvaltare har du rätt att begära dig entledigad från ditt uppdrag. Du kvarstår dock i uppdraget med fortsatt fullt ansvar tills överförmyndarenheten har beslutat om att förordna en ny god man eller förvaltare.

Om du vill begära dig entledigad från ett uppdrag, ska du göra det skriftligen i en fri skrivelse. Det är då bra om du förklarar varför du begär att få bli utbytt. Om det till exempel beror på svårigheter i uppdraget, kan det vara bra för överförmyndarenheten att veta det när vi ska utse ny god man eller förvaltare. Ange gärna vad vi ska tänka på avseende förordnandet av en ny god man eller förvaltare. Detta för att för vi ska kunna hitta en god man eller förvaltare som passar uppdragets art och för att bytet i övrigt ska gå så smidigt som möjligt.

Vad händer när jag begärt att få bli utbytt?
Om vi anser att behovet av god man eller förvaltare kvarstår, tillfrågar vi en person som vi anser är lämplig för uppdraget som ny god man eller förvaltare. Den tillfrågade personen får kontaktuppgift till dig för att få ytterligare upplysningar om uppdraget och för att bestämma tid för att träffa huvudmannen. Vid det första mötet med huvudmannen behöver du se till att antingen du eller någon annan person som huvudmannen känner också är med.

Överförmyndarenheten kan fatta beslut om byte först när den som tillfrågats för uppdraget som ny god man eller förvaltare skriftligen har åtagit sig uppdraget och huvudmannen har samtyckt till att denna person förordnas. Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller, får istället närmast anhöriga tillfälle att yttra sig över bytet innan beslut fattas. När vi fattat beslut om byte, skickar vi beslutet till dig, till ny god man och till huvudmannen (om huvudmannen förstår vad saken gäller). I beslutet anges vilken dag ditt uppdrag avslutades och den nye ställföreträdarens uppdrag tar vid.

Hur lång tid tar det att bli utbytt?
Överförmyndarenheten strävar efter att ny god man eller förvaltare ska utses så snabbt som möjligt, men det kan i svårare uppdrag ta tid att hitta en ny lämplig ställföreträdare.

Vad har jag för skyldigheter när jag har blivit utbytt?
Senast inom en månad från att du blivit utbytt i ett uppdrag som god man eller förvaltare ska du komma in med sluträkning och redogörelse för den sista perioden i ditt uppdrag (vanligen från tiden från den 1 januari innevarande år till och med det datum då du blev utbytt). Du hittar blanketter för redogörelse och blankett för sluträkning här. Vidare information om hur du fyller i en sluträkning hittar du i broschyren ”Förvalta egendom”.

När du blivit utbytt från ett uppdrag är du alltid skyldig att lämna ny god man eller förvaltare den information och de handlingar som behövs för att den nya ställföreträdaren ska kunna fortsätta sköta uppdraget till fullo. Du ska alltid behålla dina originalverifikationer för din ekonomiska redovisning i minst tre år efter att ditt uppdrag har upphört. Du är skyldig att låta ny god man eller förvaltare ta del av dina originalverifikationer och denne begär det, men du ska inte lämna originalverifikationerna ifrån dig förrän minst tre år har förflutit sedan ditt uppdrag upphörde.

Du behöver vidare informera de samarbetspartners som finns kring huvudmannen (t.ex. socialsekreteraren, biståndshandläggaren, boendet) om att du blivit utbytt som god

Arvskifte

För att överförmyndarenheten ska kunna godkänna arvskiftet, krävs följande handlingar:

 • Skriftlig ansökan från dig som ställföreträdare
 • Bouppteckning (registrerad hos Skatteverket)
 • Eventuellt testamente med bevis om att samtliga dödsbodelägare enligt lag tagit del av/godkänt testamentet
 • Redovisning över hur medlen i dödsboet har förvaltats/använts från dödsdagen fram till dagen för arvskifte
 • Arvskifte i original undertecknat av samtliga dödsbodelägare

Överförmyndarenhetens handläggningstid är cirka en månad, under förutsättning att komplett beslutsunderlag har inkommit.

pdf: Bouppteckning, bodelning och arvskifte, information från överförmyndarenheten Pdf, 23.7 kB.

Ansökan om samtycke till egendomens fördelning i bodelning arvskifte Pdf, 58.1 kB.

Dödsfall

Vad gör jag om min huvudman avlider?
Om din huvudman avlider ska du genast informera överförmyndarenheten. Ditt uppdrag som god man eller förvaltare upphör i samma stund som din huvudman avlider. Du kan då inte längre utföra rättshandlingar för din tidigare huvudman, som exempelvis betala räkningar eller ta ut pengar för arvode. Du behöver genast underrätta eventuella arvingar, som övertar förvaltningen av dödsboet. Om du har egendom hos dig som tillhör den avlidne, ska du omedelbart lämna över dem till arvingarna. Inom en månad från dödsfallet ska du lämna in en sluträkning till överförmyndarenheten som gäller för tiden från den förra redovisningen (vanligen 1 januari innevarande år) fram till och med dödsfallet.

Om du vid dödsfallet har förfallna räkningar som är obetalda, är det lämpligt att du ser till att de blir betalade. Eftersom du saknar behörighet till huvudmannens konton, behöver du besöka huvudmannens bank och, efter att ha förklarat att huvudmannen nyligen avlidit, lösa betalningarna direkt på bankkontoret.

pdf: Åtgärder när huvudmannen avlider, information från överförmyndarenheten Pdf, 20.7 kB.

Vad gör jag om min avlidne huvudman saknar arvingar?
Om du inte hittar några släktingar till den avlidne huvudmannen, ska du vända dig till en begravningsbyrå för att beställa begravning. Om huvudmannen saknar arvingar och testamentstagare, ska du se till att anmälan görs om dödsfallet till socialtjänsten som övertar de inledande åtgärderna med och ser till att egendomen är tryggad, exempelvis genom att den enskildes bostad hålls låst. Du behöver också se till att dödsfallet anmäls till Kammarkollegiet, som företräder Allmänna Arvsfonden. Kammarkollegiet avvecklar dödsboet.

Hur ska jag göra om den som är god man eller förvaltare avlider?
Om den som är god man eller förvaltare avlider ska du genast informera överförmyndarenheten. Överförmyndarenheten kommer då snarast att förordna en ny god man eller förvaltare. Dödsboet är ansvarigt för att upprätta en sluträkning och skicka in till Överförmyndarenheten.

Försäljning/köp av bostadsrätt eller fastighet

Ditt uppdrag som god man vid försäljning av fastighet/bostadsrätt innebär att du ska bevaka din huvudmans rätt vid försäljningen. Tänk på att du även måste ha överförmyndarnämndens samtycke till försäljningen för att den ska bli giltig och att försäljningen sker till marknadsmässigt värde.

Information om vilka handlingar som behövs för att överförmyndarnämnden ska kunna godkänna att huvudmannen köper eller säljer en bostadsrätt eller fastighet finns under överförmyndarens informationsblad.

Om det föreslagna försäljningspriset ligger inom ramen för den oberoende värderingen och ingen av huvudmannens anhöriga motsätter sig försäljningen/köpet eller det överenskomna priset och det i övrigt inte finns några tveksamheter, kan överförmyndarnämnden, fatta beslut om medgivande till försäljningen/köpet. Handläggningstiden är cirka en månad, under förutsättning att komplett beslutsunderlag har inkommit. Tänk därför på att inte avtala om för tidig tillträdesdag.

pdf: Försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt Pdf, 22.4 kB.

pdf: Köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt Pdf, 211 kB.

Kontaktuppgifter till dig som är ställföreträdare

Kom ihåg att du som ställföreträdare ansvarar för att överförmyndarenheten har rätt kontaktuppgifter till dig. Detta gäller både telefonnummer och e-postadress.

Redovisning

En god man eller förvaltare har oftast hand om en persons ekonomi. Det medför ett redovisningsansvar inför överförmyndarenheten.

Den gode mannen ska då uppdraget påbörjas lämna en tillgångsförteckning över personens tillgångar och skulder per förordnandedagen.

Den gode mannen eller förvaltaren ska sedan före den 1 mars varje år lämna en så kallad årsräkning till överförmyndarenheten. Av årsräkningen framgår tillgångarna vid årets början, inkomster under året, utgifter under året samt tillgångarna vid årets slut.

pdf: Anvisningar för års- och sluträkning för god man, förvaltare och förmyndare Pdf, 897.7 kB.

Vad händer om jag inte lämnar in i tid?
Om en förmyndare, god man eller förvaltare inte fullgör sin skyldighet att komma in med vissa redovisningshandlingar, kan rätten besluta om utdömande av vite. Vitesbeloppet är vanligen 3 000 kr. Om redovisningen ändå inte kommer in kan rätten besluta om att ytterligare vite ska utdömas, vilket kan innebära att vitesbeloppet blir högre.

Hur begär jag anstånd och när kan jag få det?
Om du behöver anstånd med en redovisning, behöver du ansöka skriftligen om det hos Överförmyndarenheten. Din ansökan måste ha kommit in före det att sista dagen för inlämnande av redovisningen har passerat. Du måste motivera din begäran. Enheten prövar om begärt anstånd ska medges eller inte och du får skriftligt besked om du har beviljats anstånd och i så fall hur länge. Överförmyndarenheten är restriktiv med att bevilja anstånd och medger som längst en månad.

Hur länge ska jag spara mina redovisningshandlingar?
Du ska spara dina redovisningshandlingar i minst tre år efter att ditt uppdrag som ställföreträdare har upphört. Därefter ska handlingarna överlämnas till behörig mottagare. Om den enskilde har avlidit, ska du överlämna handlingarna till dödsbodelägare. Om ny god man/förvaltare finns, ska du istället överlämna handlingarna till den nya ställföreträdaren. Om huvudmannen inte längre har god man/förvaltare, ska du överlämna handlingarna till huvudmannen själv.

Huvudmannens skulder är svåra att överblicka, hur gör jag då?
Ange de skulder du har kännedom om. Om det senare framkommer ytterligare skulder, komplettera dessa genom att lämna in en s.k. tilläggsförteckning eller genom att lägga till dem i årsräkningen.

Varför ska jag ta del av den före detta ställföreträdarens redovisningshandlingar?
Du ska enligt lag alltid ta del av den före detta gode mannens eller förvaltarens redovisningshandlingar. När du har tagit del av handlingarna, har du därefter tre år på dig att väcka eventuell skadeståndstalan gentemot den före detta gode mannen/förvaltaren.

Är jag skyldig att visa förvaltningen av huvudmannens ekonomi till huvudmannens anhöriga?
Nej. Du är redovisningsskyldig gentemot överförmyndarenheten, som utövar tillsynen över din förvaltning av huvudmannens egendom. Du ska iaktta stor försiktighet med att lämna uppgifter om din huvudman gentemot andra aktörer och du ska inte lämna ut känsliga uppgifter om din huvudmans ekonomi till exempelvis anhöriga.

När är min årsräkning granskad?
Årsräkningen för föregående år ska ha inkommit till överförmyndarenheten före 1 mars varje år. Enheten granskar alla årsräkningar för föregående år fram till årsskiftet innevarande år. I samband med granskningen fastställs även eventuella arvoden.

Enheten har ingen möjlighet att uppge när din årsräkning kommer att vara färdiggranskad. För att minska antalet telefonsamtal med frågor om granskningsläget, vilka tar värdefull tid från handläggningen, uppdaterar vi granskningsstatistik på hemsidan en gång i månaden.

Enheten granskar alla årsräkningar i kronologisk ordning, det vill säga i den datumordning som de har kommit in. De årsräkningar som inkommer först granskas först. Årsräkningarna granskas i ett dragande system, vilket gör att det inte på förhand är bestämt vilken handläggare som kommer att granska respektive årsräkning.

Samtycke

När behöver jag huvudmannens samtycke?
Som god man (inte som förvaltare) är du skyldig att ha huvudmannens samtycke till de åtgärder du företar för hans eller hennes räkning.

Huvudmannens samtycke krävs dock inte i följande fall:

 • Om huvudmannen ”på grund av sitt tillstånd är ur stånd att ge uttryck för sin mening”, det vill säga i de fall huvudmannen inte förstår vad saken gäller. För att avgöra om huvudmannens tillstånd är sådant kan ett läkarintyg komma att krävas.
 • När det gäller rättshandlingar som sedvanligen företas för den dagliga hushållningen, exempelvis betalning av hyra, el- och telefonräkning och dylikt.

Om du som god man inte skulle ha huvudmannens samtycke när det krävs, kan det som du har gjort komma att betraktas som ogiltigt och du kan även bli skadeståndsskyldig.

Huvudmannen vill ge sina anhöriga en gåva, hur gör jag?
Som god man är det förbjudet att ge bort huvudmannens egendom. Om huvudmannen själv vill ge bort gåva är det viktigt att det dokumenteras skriftligt, med huvudmannens undertecknande. Det ska också vara styrkt att huvudmannen förstår innebörden av gåvohandlingen. Du som god man ska inte medverka vid gåvohandlingen.

En person med förvaltare kan inte ge bort sin egendom. Förvaltare får inte ge bort sin huvudmans egendom.

Jag behöver ta ut pengar från ett spärrat konto, hur gör jag?
En överförmyndarspärr innebär att du som ställföreträdare inte kan ta ut pengar från kontot utan överförmyndarnämndens skriftliga samtycke. Vid förvaltarskap gäller spärren även för huvudmannen själv.

Om du behöver göra uttag från ett överförmyndarspärrat konto måste du ansöka om det skriftligen. I ansökan ska ändamålet för uttaget anges. Din ansökan ska även undertecknas av huvudmannen, om han eller hon förstår vad saken gäller. Använd gärna blanketten ”Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto” som finns på webben. Till ansökan ska bifogas en specifikation av de beräknade kostnaderna som föranlett behovet av uttag eller kopia av faktura som uttaget avser.

Som god man eller förvaltare ska du se till att räkningskontot, som du har full dispositionsrätt till, inte har ett högre saldo än cirka 25 000 kronor efter att månadens räkningar är betalda. Överskjutande medel ska du överföra till överförmyndarspärrat konto som ger avkastning.

pdf, blankett: Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto Pdf, 751.2 kB.

Sjukdom, semester eller flytt

Vad händer om jag som god man blir sjuk?
Om du som ställföreträdare blir så sjuk att du befarar att du inte kommer att kunna fortsätta sköta ditt uppdrag som god man eller förvaltare, måste du genast höra av dig till Överförmyndarenheten och begära att få bli utbytt från uppdraget, för att enheten ska kunna utse en ny god man eller förvaltare.

Kan jag som god man åka på semester?
Du kan självklart åka på en semesterresa. Du kommer dock fortfarande att vara god man eller förvaltare under semestern, vilket innebär att du behöver förbereda vissa praktiska saker innan du åker bort. Du bör till exempel alltid underrätta huvudmannen, huvudmannens anhöriga och professionella nätverk om att du kommer vara på semester under en viss tid. Du bör också givetvis se till att fickpengar finns att tillgå för huvudmannen samt att huvudmannens räkningar kommer att betalas under tiden du är borta.

Du kan aldrig ta semester från själva uppdraget som god man eller förvaltare, eftersom det är ett personligt förordnande. Om du önskar bli utbytt i uppdraget behöver du begära detta skriftligen hos överförmyndarenheten.

Om du planerar en längre semesterresa eller av annan orsak kommer att vara borta en längre tid bör du också överväga att begära dig entledigad från uppdraget.

Vad händer om huvudmannen flyttar till en annan kommun?
Om huvudmannen flyttar till en annan kommun är det mycket viktigt att du genast anmäler det till Överförmyndarenheten. Det är överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den kommun som huvudmannen är folkbokförd i som är behörig att utöva tillsynen över ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Om huvudmannen har flyttat och folkbokförts i en annan kommun, ska överförmyndarenheten omedelbart flytta över ärendet och de handlingar i ärendet som förvaras hos enheten till överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den nya kommunen.

Ställföreträdarskapet kvarstår även om huvudmannen flyttar till en annan kommun och det är upp till dig som god man eller förvaltare att själv begära ditt entledigande. Begäran om entledigande ska ställas till den kommun dit huvudmannen flyttat. Även all redovisning av uppdraget sker till den nya kommunen.

Tolk

Om du är ställföreträdare för en person som inte talar svenska och behöver boka en tolk ska du ringa till överförmyndarenheten. En handläggare ger dig då nödvändig information.

Tystnadsplikt och sekretess

Har en god man eller förvaltare tystnadsplikt?
En god man eller förvaltare har ingen tystnadsplikt enligt lag. Dock ligger det i uppdragets natur att ställföreträdaren måste iaktta stor försiktighet vid utlämnande av information om huvudmannen. Ställföreträdaren måste noga överväga om den person, företag eller myndighet som frågar om information har ett godtagbart skäl att få den och om det gynnar huvudmannen om uppgifterna lämnas ut. Ställföreträdaren behöver i vissa fall kommunicera sina åtgärder med huvudmannens make eller sambo, men övriga anhöriga, vänner eller grannar har ingen lagstadgad rätt att få del av information om huvudmannen från ställföreträdaren.

Har god man eller förvaltare rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter om huvudmannen hos överförmyndarenheten?
Nej, inte alla. De flesta uppgifter som finns hos överförmyndarenheten om huvudmannens personliga och ekonomiska förhållanden omfattas av sekretess (förutom gentemot huvudmannen själv och huvudmannens make/maka/sambo eller huvudmannens närmaste släktingar). Den gode mannen eller förvaltaren måste dock alltid få de uppgifter som finns hos Överförmyndarenheten som behövs för att ställföreträdaren ska kunna sköta sitt uppdrag till fullo. Överförmyndarenheten gör därför alltid en bedömning i varje enskilt fall vilka uppgifter som lämnas ut till ställföreträdaren.

Har anhöriga rätt att ta del av handlingar och uppgifter om huvudmannen hos överförmyndarenheten?
De flesta uppgifter som finns hos överförmyndarenheten om huvudmannens personliga och ekonomiska förhållanden omfattas av sekretess. Dock har huvudmannen själv, huvudmannens make/maka eller sambo och huvudmannens närmaste släktingar rätt att ta del av uppgifterna i ärendet. Huvudmannens bröstarvingar, föräldrar och syskon är att anse som närmaste släktingar.

Om godmanskapet inte fungerar

Det kan hända att du märker att det inte är tillräckligt med ett godmanskap, till exempel om huvudmannen tar ut sina pengar så att räkningar inte kan betalas. Det kan också bli så att du inte kan hjälpa huvudmannen som god man för att han eller hon inte vill det, samtidigt som du ser att det finns behov av fortsatt hjälp. Då behöver du prata med huvudmannen och försöka förklara att om det inte längre finns ett samtycke till hjälp, så måste du ansöka om att godmanskapet ska upphöra och att du eventuellt måste ansöka om att förvaltarskap i stället ska anordnas. I en sådan situation är det även viktigt att du som ställföreträdare kallar det nätverk som finns kring huvudmannen till en vårdplanering och informerar om de svårigheter som du har med att sköta uppdraget som god man.

Hur gör jag om jag vill att ett godmanskap ska upphöra och att ett förvaltarskap i stället ska anordnas?
Om du som god man ser att godmanskap inte är tillräckligt och att förvaltarskap i stället behövs, behöver du skicka in en skrivelse till överförmyndarenheten i vilken du tydligt redogör för varför godmanskap inte längre är tillräckligt och varför det är nödvändigt med ett förvaltarskap.

Du behöver också skicka in ett nytt läkarintyg för förvaltarskap av vilket det framgår varför förvaltarskap behövs. Överförmyndarenheten kan i det enskilda fallet även behöva begära in ytterligare utredning, innan enheten tar ställning till om enheten ska ansöka hos tingsrätten om upphörande av godmanskap och anordnande av förvaltarskap.

Som god man kan du även själv ansöka hos tingsrätten direkt om upphörande av godmanskap och anordnande av förvaltarskap. I så fall blir det du själv som för talan i tingsrätten.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Överförmyndarenheten
Tfn 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontid
Måndag, onsdag–fredag 10–11.30
Tisdag 13–14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

På Kaserngatan 12 finns en brevlåda om receptionen inte är öppen.

Vi samarbetar med Mullsjö kommun och Habo kommun.