Detaljplan för del av Åsen 1:2 m.fl. (etapp 2), Övre Mariebo/Åsen, Jönköpings kommun.

Här hittar du information om detaljplan på del av fastigheten Åsen 1:2 m.fl., etapp 2, som ska möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Åsen 1:2 m.fl. etapp 2.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten och lämpligheten för bostadsändamål och centrumverksamhet samt bebyggelsens omfattning och utformning för att uppnå en småskalig stadskaraktär. Infrastruktur som gator och gång-och cykelvägar samt teknisk infrastruktur som vatten och avlopp och el ingår i prövningen. Syftet med detaljplanen är även att pröva möjlighet och lämplighet för natur- och parkområden.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämden 16 juni 2022 och fick laga kraft 13 juli 2022.

Tidplan

>> Laga kraft: 13 juli 2022
Antagande: 16 juni 2022
Granskning: 23 mars - 21 april 2022
Samråd: 29 maj – 30 augusti 2019


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Antagande

Plankarta Pdf, 732.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 14.6 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 112.6 kB.

 

Granskning

Plankarta Pdf, 1.1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 14.6 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 3.1 MB.

Undersökning av miljöpåverkan Pdf, 389.8 kB.

Samråd

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning av miljöpåverkan

Samrådshandlingarna är inte tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samrådshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.


Planbesked

Underlag för planbesked Pdf, 19.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut stadsbyggnadsnämnden Pdf, 88.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakta oss


Titel

Namn och e-post

Telefonnummer

Planarkitekt

Puck Larsson

036-10 50 00


Översiktskarta