Detaljplan för del av Hällstorp 1:20 m.fl. (Hovslätts ängar etapp 2)

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Hällstorp 1:20. Syftet med planen är att pröva möjligheten för bl. a. bostadsbebyggelse och förskola

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Hällstorp 1:20 m.fl.

Inom planförslaget föreslås bostadsbebyggelse bestående av enbostadshus i form av kedjehus och olika typer av flerbostadshus. Planförslaget berör jordbruksmark samt delar av ett tätortsnära friluftsområde.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).
Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Detaljplanen fick laga kraft 6 maj 2021.

Tidplan

>> Laga kraft: 6 maj 2021
Antagande: 17 september 2020
Granskning: 25 mars - 17 april 2020
Samråd: 27 februari - 3 april 2019


Aktuella handlingar

Aktuella bilagor

Tidigare handlingar

Antagande

Plankarta Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 13.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 700.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Samråd

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Planbesked

Underlag för planbesked

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Plan-, samråds-, och granskningshandlingar går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Tidigare bilagor

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Servicetelefon (kl. 9-14)

Planarkitekt

Felicia Wilén

036-10 53 35


Översiktskarta