Detaljplan för del av Ölmstad 2:16 mfl, Ölmstad, Jönköpings kommun

Situationsplan som visar placering av sporthall, skola och bostäder.

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Ölmstad 2:16. Planens syfte är att möjliggöra byggnation av skola, förskola och sporthall.

Planområdet som prövas har identifierats genom en lokaliseringsutredning där tre alternativa platser har utretts.

Planförslaget möjliggör för ett nytt skolområde som inrymmer skola, förskola samt en sporthall. Skolbyggnaden planeras att uppföras i två våningar med möjlighet att bygga till en våning vid framtida behov. Skolbyggnaden ska förses med sadeltak för att anpassas till områdets karaktär. Tillräcklig yta för parkering och skolgård säkerställs. Planområdet är dessutom beläget nära ett skogsområde.

Efter avslutat samråd har markanvändningen bostadsändamål uteslutits ur detaljplanen. Orsakerna är den osäkra marknaden för bostadstomter och osäkerhet kring kostnader för säkerställande av åtkomst till Ängslundsvägen för tillfart. Marken kommer istället utgöra skolområde.

Planområdet är beläget söder om Bunnvägen som är en statlig väg. Två passager för gång- och cykel planeras över vägen i syfte att barn på ett trafiksäkert sätt ska kunna ta sig till och från skolområdet.

Detaljplanen fick laga kraft 17 september 2020

Tidplan

>> Laga kraft: 17 september 2020
Antagande: 20 augusti 2020
Granskning: 14 maj - 4 juni 2020
Samråd: 18 december 2019 – 29 januari 2020


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00


Översiktskarta