search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för del av Åsen 1:2 m.fl. (etapp 2), Övre Mariebo/Åsen, Jönköpings kommun.

Karta över centrala Jönköping där planområdet är inringat med en röd markering.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten och lämpligheten för fortsatt byggnation av bostäder i område samt bebyggelsens omfattning och utformning. Infrastruktur som gator och gång- och cykelvägar samt teknisk infrastruktur som vatten och avlopp och el ingår också.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Åsen 1:2 m.fl. Efter samrådet har områdets delats in i flera etapper. Samrådshandlingarna beskriver ambitionen för området som helhet och nu fortsätter arbetet med etapp 2.

Målsättningen är ett område med blandad bebyggelse med småskalig stadskaraktär. Bebyggelsen organiseras kring en stadsgata, ett centralt kollektivtrafikstråk. Här planeras för en blandning av boendetyper, lägenheter, radhus, villor, gruppbostäder, boende för studenter och äldre med vårdbehov, men även offentlig och kommersiell service så som skola, förskola, idrottshallar och mindre verksamhetslokaler.

Området är en fortsättning av utbyggnadsområdet Samset-Åsen och binder ihop den nya bebyggelsen med Jönköpings tätort via Mariebo. Närheten till Hedenstorps verksamhetsområde möjliggör även för korta resvägar mellan bostad och arbetsplats.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2022
Antagande: Kvartal 1, 2022
Granskning: Kvartal 4, 2021
Samråd: 29 maj – 30 augusti 2019


Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbesked Pdf, 19.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 19.7 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämnden Pdf, 88.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 88.2 kB)

Samråd

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning av miljöpåverkan

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samrådshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Kontakta oss


Titel

Namn och e-post

Telefonnummer

Planarkitekt

Puck Larsson

036-10 50 00


Översiktskarta