Detaljplan för del Väster 1:1 m.fl. (kv. Grävlingen), etapp 2

Här hittar du information om detaljplan på fastigheten Väster 1:1 m.fl., etapp 2, som ska möjliggöra för byggnation av p-hus och utökning av byggrätter.

Detaljplanen omfattar södra delen av det område som i folkmun är känt som ”statliga verket-området”, Området har sedan länge bestått av ett fåtal stora fastigheter, där även gatumarken till stora delar inte ägs av kommunen. Området upplevs idag som ett monotont område och något öde under kvällstid - då de flesta byggnader i området främst utgörs av verksamheter som inte är aktiva efter kontorstid. Likt tidigare projekt såsom västra kajen, tings- och hovrätten och kommande projekt såsom Magnus Ladulås plats, är detta detaljplaneförslag ännu ett steg i att omvandla och integrera området med resten av staden.

Detaljplanen har delats upp i två olika etapper, där etapp 1 hanterar kv. Grävlingen och "Statliga verket"-huset, och etapp 2 hanterar nytt parkeringshus, skyddande av värdefull kulturmiljö och utökning av byggrätter i området.

Etapp planeras att två startar upp i slutet på 2022.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2023
Antagande: Kvartal 2, 2023
Granskning: Kvartal 1, 2023
Samråd: 14 april - 21 maj 2021 (Samtliga etapper)


Samrådshandlingar

Bilagor

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Servicetelefon (kl. 9-14)

Plankoordinator

Samuel Oskarsson

036-10 50 00


Översiktskarta