TYP AV PROJEKT

Bostäder

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Huskvarna

STATUS PÅ PROJEKT

Pågående planarbete

Sandaområdet: detaljplan för blandstad (Valplatsen 2 m.fl.)

Detaljplanen på fastigheten Valplatsen 2 m.fl. ska möjliggöra omvandling från handelsområde till blandstad.

Illustrationer av fyra personer som står vid en whiteboardtavla och diskuterar.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Valplatsen 1 m.fl..

Detaljplanen för Valplatsens huvudsakliga syfte är att omvandla handelsområde till ett blandstadsområde med cirka 650 bostäder, kontor och andra verksamheter.

Området utgör ett av de omvandlingsområden som finns i närheten av Huskvarna centrum. Området består idag av handels, bensinstation, verksamhetslokaler och studentbostäder. Användningar och byggrätter föreslås justeras för att möjliggöra en omvandling av området. Omvandlingen kommer att bidra till att göra området mer tillgängligt för genomgående trafik mellan norr och söder, och öst och väst. En trevlig miljö skapas för såväl de framtida boende, som de många studenter som befinner sig i närområdet.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2023
Antagande: Kvartal 4, 2023
Granskning: Kvartal 2, 2023
>> Samråd: 15 december 2021 - 15 februari 2022

Aktuella handlingar

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Puck Larsson

036-10 52 68


Översiktskarta