TYP AV PROJEKT

Handel och kontor

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS

Klar

Jönköping, väster: detaljplan bostäder, verksamhet (Väster 1:1 m.fl. Grävlingen), etapp 1

Här hittar du information om detaljplan på fastigheten Väster 1:1 m.fl. som möjliggör för byggnation av bostäder och kontorsyta.

Stor vit kontorsbyggnad med träd framför byggnaden.

Översiktskarta

Detaljplanen omfattar södra delen av det område som i folkmun är känt som ”statliga verket-området”, Området har sedan länge bestått av ett fåtal stora fastigheter, där även gatumarken till stora delar inte ägs av kommunen. Området upplevs idag som ett monotont område och något öde under kvällstid - då de flesta byggnader i området främst utgörs av verksamheter som inte är aktiva efter kontorstid.

Likt tidigare projekt såsom västra kajen, tings- och hovrätten och kommande projekt såsom Magnus Ladulås plats, är detta detaljplaneförslag ännu ett steg i att omvandla och integrera området med resten av staden. Detaljplanen möjliggör för flexiblare användningar, utökade byggrätter och ger förutsättningar för kommunala gator.

Detaljplanen möjliggör för en mer flexibel och levande stadsdel på Väster i Jönköping. Idag är området främst aktivt under kontorstid och det finns få allmänna målpunkter. Inom området föreslås ca 200 nya bostäder, mer än 6000 kvadratmeter mer kontorsyta i ett centralt läge samt ett nytt parkeringshus.

Detaljplanen kommer att delas upp i två olika etapper, där etapp 1 hanterar kv. Grävlingen och "Statliga verket"-huset, och etapp 2 hanterar nytt parkeringshus, skyddande av värdefull kulturmiljö och utökning av byggrätter i området.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 16 juni 2022 och fick laga kraft 13 juli 2022.

Tidplan

>> Laga kraft: 13 juli, 2022
Antagande: 16 juni 2022
Granskning: 14 januari - 18 februari 2022 (Etapp 1)
Samråd: 14 april - 21 maj 2021 (Samtliga etapper)

Aktuella handlingar

Tidigare handlingar

Antagandehandlingar

Plankarta Pdf, 466.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 509 kB.

Granskningshandlingar
Plankarta Pdf, 388.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.4 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 204.7 kB.

Samrådshandlingar
Plankarta Pdf, 459.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB.

Behovsbedömning Pdf, 44.6 kB.

Bilagor