search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Väster 1:1 m.fl. (Grävlingen), etapp 1

Bild visar ny bebyggelse utmed Kyrkogatan på Väster i Jönköping

Här hittar du information om förslaget till detaljplan på fastigheten Väster 1:1 m.fl. som ska möjliggöra för byggnation av bostäder och kontorsyta.

Detaljplanen omfattar södra delen av det område som i folkmun är känt som ”statliga verket-området”, Området har sedan länge bestått av ett fåtal stora fastigheter, där även gatumarken till stora delar inte ägs av kommunen. Området upplevs idag som ett monotont område och något öde under kvällstid - då de flesta byggnader i området främst utgörs av verksamheter som inte är aktiva efter kontorstid. Likt tidigare projekt såsom västra kajen, tings- och hovrätten och kommande projekt såsom Magnus Ladulås plats, är detta detaljplaneförslag ännu ett steg i att omvandla och integrera området med resten av staden. Detaljplanen möjliggör för flexiblare användningar, utökade byggrätter och ger förutsättningar för kommunala gator.

Detaljplanen möjliggör för en mer flexibel och levande stadsdel på Väster i Jönköping. Idag är området främst aktivt under kontorstid och det finns få allmänna målpunkter. Inom området föreslås ca 200 nya bostäder, mer än 6000 kvadratmeter mer kontorsyta i ett centralt läge samt ett nytt parkeringshus.

Detaljplanen kommer att delas upp i två olika etapper, där etapp 1 hanterar kv. Grävlingen och "Statliga verket"-huset, och etapp 2 hanterar nytt parkeringshus, skyddande av värdefull kulturmiljö och utökning av byggrätter i området.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2022
Antagande: Kvartal 3, 2022
>> Granskning: 14 januari - 18 februari 2022 (Etapp 1)
Samråd: 14 april - 21 maj 2021 (Samtliga etapper)


Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Bilagor

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Samuel Oskarsson

036-10 50 00


Översiktskarta