search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Bottnaryds prästgård 1:52 m.fl., i Bottnaryd, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av ca 30 bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Bottnaryds Prästgård 1:52 m.fl. Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål. Föreslagen byggnation medför ca 1000 m2 byggnadsarea, ca 30 nya lägenheter. Bostäderna planeras bli hyresrätter.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 6 november 2019 – 6 januari 2020 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 8.00 -17.00.

Allmänt samrådsmöte

Datum: 4 december 2019
Tid: kl. 18:30
Plats: Pingstkyrkan i Bottnaryd, Stationsvägen 7

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 6 januari 2020. Ange diarienummer 2015:210 vid ev. yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via mail till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping. För att få återkoppling på ditt yttrande kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: Maj-juni 2020
Antagande: April-maj 2020
Granskning: Februari-mars 2020
>> Samråd: 6 november 2019 - 6 januari 2020


Skicka in ditt yttrande digitialt via formuläret nedan.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att hantera ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de personuppgifter du lämnar. Uppgifterna arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet.

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 226.3 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 3.2 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 70.8 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Maria Persson

036-10 50 00

Översiktskarta