search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Hedenstorp 1:18 m.fl. Ulvstorpasjön

Planens huvudsakliga syfte är att utreda markens lämplighet för bostadsändamål. Planen reglerar rättigheter och skyldigheter samt föreslår en lämplig bebyggelsetäthet i förhållande till vägstandard och tomtstorlek.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Hedenstorp 1:18 m.fl. Planområdet är ca 13 ha stort och beläget ca 6 km väster om Jönköpings centrum. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen och innebär åtta nya tomtplatser för bostadsändamål, att tio tomtplatser bedöms som olämpliga för bostadsändamål samt att byggrätten per fastighet begränsas till 100 kvm bruttoarea.

Tidplan

Laga kraft: kvartal 2, 2020
Antagande: kvartal 2, 2020
Granskning: kvartal 1, 2020
>> Samråd: 6 februari-22 mars 2019


Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 608.4 kB)

Planbeskrivning (pdf, 25.6 MB)

Behovsbedömning (pdf, 139.9 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss


Titel

Namn och e-post

Telefonnummer

Planarkitekt

Solveig Lönnervall

036-10 63 10


Översiktskarta