search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Jönköpings Tändsticksfabrik 1. m.fl. på Väster, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att planlägga för de passande typer av verksamheter som finns inom området idag, till exempel bostäder, restauranger, kontor och handel, samt att planlägga marken mellan husen som allmän platsmark.

Området är i dagsläget planlagt som kvartersmark för industri, men har under lång tid inte använts till detta.

En avsikt med detaljplanen är att säkerställa dess befintliga kulturhistoriska värden. Tändsticksområdet är en del av riksintresset för kulturmiljö för Jönköpings stad.

Allmänt samrådsmöte kommer att hållas:

21/2 Tid: kl 18:30 Plats: Hc113 Tvetasalen, hus H, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, adress Gjuterigatan 5, Jönköping.

Tidplan

Laga kraft:  Vintern 2017 (om planen inte överklagas)
Antagande: Vintern 2017
Granskning: Hösten 2017
>Samråd: 2017 02 15 –2017 04 19

Synpunkter

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd 2017-02-15 till 2017-04-19 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2017-04-19. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Översiktskarta