search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Bottnaryds prästgård 1:52 m.fl., i Bottnaryd, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av ca 30 bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Bottnaryds prästgård 1:52 m.fl. Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål. Föreslagen byggnation medför ca 1000 m2 byggnadsarea, ca 30 nya lägenheter. Bostäderna planeras bli hyresrätter och bestå av ett flerbostadshus samt radhus. Efter samrådet har bl.a. volymen på flerbostadshuset ändrats och fler reglerande planbestämmelser lagts till på detaljplanens norra del.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2021
Antagande: Kvartal 4, 2020
>> Granskning: 24 juni - 2 september 2020
Samråd: 6 november 2019 - 6 januari 2020


Aktuella handlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Granskningshandlingtarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Bilagor

Grundkarta

Dagvattenutredning

Markteknisk undersökningsrapport

Markundersökning

Prokterings PM1 Geoteknik

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bilagorna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Tidigare handlingar

Samråd

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samrådshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 938 kB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 30.2 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Rebecka Persson

036-10 50 00

Översiktskarta