search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Bottnaryds prästgård 1:52 m.fl., i Bottnaryd, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av ca 30 bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Bottnaryds prästgård 1:52 m.fl. Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål. Föreslagen byggnation medför ca 1000 m2 byggnadsarea, ca 30 nya lägenheter. Bostäderna planeras bli hyresrätter och bestå av ett flerbostadshus samt radhus. Efter samrådet har bl.a. volymen på flerbostadshuset ändrats och fler reglerande planbestämmelser lagts till på detaljplanens norra del.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 24 juni – 2 september 2020 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-16.00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 2 september 2020. Ange diarienummer Stbn/2015:210 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2021
Antagande: Kvartal 4, 2020
>> Granskning: 24 juni - 2 september 2020
Samråd: 6 november 2019 - 6 januari 2020


Skicka in ditt yttrande digitialt via formuläret nedan.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig förpliktelse enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet. På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter.

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 227.3 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 175.8 kB)

Bilagor

Grundkartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.4 MB)

Dagvattenutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 934.1 kB)

Markteknisk undersökningsrapportöppnas i nytt fönster (pdf, 3.5 MB)

Markundersökningöppnas i nytt fönster (pdf, 569.9 kB)

Prokterings PM1 Geotekniköppnas i nytt fönster (pdf, 1.8 MB)

Tidigare handlingar

Samråd

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 226.3 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 3.2 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 70.8 kB)

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 938 kB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 30.2 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Rebecka Persson

036-10 50 00

Översiktskarta