Detaljplan för Hedenstorp 1:18 m.fl., Ulvstorp

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Hedenstorp 1:18. Planens syfte är att begränsa byggrätten i området.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Hedenstorp 1:18 m.fl. Planområdet är ca 11 ha stort och beläget ca 6 km väster om Jönköpings centrum. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Byggrätten per fastighet begränsas till 70 kvm byggnadsarea för huvudbyggnad och 25 kvm byggnadsarea för komplementbyggnader. På grund av områdets utsatta läge för trafikbuller föreslås kommunala arrendetomter upphöra och planläggas som naturmark. Nya tomtplatser kan i stället möjliggöras inom områdets mindre bullerutsatta läge.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 17 december 2020 och fick laga kraft 23 augusti 2021 efter prövning i mark- och miljödomstolen.

Tidplan

>> Laga kraft: 23 augusti 2021
Antagande: 17 december 2020
Granskning: 24 juni - 31 augusti 2020
Samråd: 6 februari-22 mars 2019


Aktuella handlingar

Bilagor

Grundkarta

Geoteknisk undersökning MUR 2013-07-02

Geoteknisk undersökning MUR 2017-11-10

Geoteknisk undersökning PM 2013-07-02

Trafikbullerutredning 2017-08-31

Skötselplan 2017

Arkeologisk förundersökning 2020-06-01

Bullerberäkning PM 2020-05-14

Markteknisk undersökningsrapport 2019-12-04

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bilagorna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Tidigare handlingar

Antagande

Plankarta Pdf, 713.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 11.7 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 2 MB.

Granskning

Plankarta Pdf, 724 kB.

Planbeskrivning

Samrådsredogöresle

Samråd

Plankarta Pdf, 608.4 kB.

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samråds- och granskningshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Planbesked

Underlag för planbesked Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut stadsbyggnadsnämnden Pdf, 13 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss


Titel

Namn och e-post

Telefonnummer

Planarkitekt

Solveig Lönnervall

036-10 63 10


Översiktskarta