search
Sök
menu
Meny
Sök

Ändring av detaljplan 06-JÖS-682 på del av Runstaven 1, Dalvik, Jönköpings kommun

Översiktsbild av planområdet

Ändringens huvudsakliga syfte är att möjliggöra återuppförandet av ett garage.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneändringsförslag för del av Runstaven 1. Syftet med ändringen är att möjliggöra återuppförandet av ett garage på fastigheten Runstaven 1 som ägs av Riksbyggen. På platsen för ändringen har det tidigare stått ett garage som revs då det var i dåligt skick. Det gamla garaget uppfördes planstridigt, varför man nu behöver ändra planen för att kunna uppföra ett nytt liknande garage.

Stadsbyggnadsnämnden finner utifrån den kännedom som finns idag och med hänsyn till planförslagets omfattning, att ett genomförande av denna ändring inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Tidplan:

Laga kraft: December 2021
Antagande: Nopvember 2021
Granskning: September 2021
>> Samråd: 23 juni - 18 augusti 2021


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Felicia Wilen

036- 10 50 00


Översiktskarta