Ändring av detaljplan 06-JÖS-682 på del av Runstaven 1, Dalvik, Jönköpings kommun

Översiktsbild av planområdet

Här hittar du information om förslaget till ändringens av detaljplanen för Runstaven 1 som ska möjliggöra återuppförandet av ett garage.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneändringsförslag för del av Runstaven 1. Syftet med ändringen är att möjliggöra återuppförandet av ett garage på fastigheten Runstaven 1. På platsen för ändringen har det tidigare stått ett garage som revs då det var i dåligt skick. Det gamla garaget fick bygglov i samband med bebyggelsen på Runstaven 1 och 2 men var en avvikelse från gällande detaljplan. Varför man nu behöver ändra planen för att kunna uppföra ett nytt liknande garage.

Stadsbyggnadsnämnden finner utifrån den kännedom som finns idag och med hänsyn till planförslagets omfattning, att ett genomförande av denna ändring inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Ändring av detaljplan antogs i stadsbyggnadsnämnden 20 januari 2022. Detaljplanen är överklagad till mark- och miljööverdomstolen.

Tidplan:

Laga kraft: Februari 2022
>> Antagande: 20 januari 2022
Granskning: 22 Oktober- 23 november 2021
Samråd: 23 juni - 18 augusti 2021


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Plankoordinator

Josefin Dahlbom

036- 10 50 00


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: