Detaljplan för del av Öggestorp 3:1 och Öggestorp 1:1 m.fl.

Här hittar du information om förslaget till detaljplan för fastigheten Öggestorp 3:1 och 1:1 m.fl. som ska möjliggöra för bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för bostäder på del av fastighet Öggestorp 3:1 och Öggestorp 1:1 m.fl.

Planförslaget prövar lämplighet av byggnation av nya bostäder i västra delen av Öggestorp. Planförslaget innebär att cirka två hektar jordbruksmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

En lokaliseringsutredning har undersökt vilka områden som är lämpliga att bebygga. Ianspråktagandet av jordbruksmark har vägts mot bostadsförsörjningsintresset. Kommunens målsättningen att alla kommunens orter ska ha möjlighet att utvecklas har också vägts in.

Syftet är att skapa nya bostäder som knyter an till Öggestorps karaktär och skala. Byggrätten i planförslaget är flexibel och möjliggör för en blandning av friliggande enbostadshus, parhus, radhus och kedjehus. Därtill ett nytt flerbostadshus i småskalig karaktär. Bebyggelsehöjden tillåts maximalt vara 1,5 till 2,5 våningar. Den flexibla byggrätten innebär att det totala antalet nya bostäder kan uppgå till 30-50 stycken.

Ny bebyggelse kommer att angöras från Lekerydvägen. En ny gata planeras till det norra området, och en förlängning av Lekerydvägen planeras för att försörja det södra området. Gång- och cykelvägen till Tenhult kommer fortsatt finnas kvar.

Kommunen bedömer att genomförandet av planen inte innebär en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL och MB, därför har en MKB inte upprättats. Planförslaget drivs med utökat förfarande.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2023
Antagande: Kvartal 2, 2023
>> Granskning: 28 november 2022 - 6 januari 2023
Samråd: 2 februari - 16 mars 2022

Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00


Översiktskarta