Detaljplan för Lekeryd 1:24, Lekeryd, Jönköpings kommun

Här hittar du information om arbetet med detaljplan för fastigheten Lekeryd 1:24 som ska möjliggöra för byggnation av bl. a. en förskola

Arbetet är påbörjat men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2023
Antagande: Kvartal 4, 2023
Granskning: Kvartal 3, 2023
Samråd: Kvartal 1, 2023

Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Maria Persson

036- 10 50 00


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: