search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Preussen 20, Bäckalyckan, i Jönköping

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Preussen 20. Detaljplanens syfte är att ändra nuvarande markanvändning för att möjliggöra bostadsbebyggelse i kvartersstruktur. Trots att bostäder är det huvudsakliga syftet med detaljplanen ska bottenvåningar förberedas för att kunna omvandlas till centrumändamål, till exempel butik eller café.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 15 december 2021 – 24 februari 2022 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Digitalt allmänt samrådsmöte

Datum: 26 januari 2022
Tid: kl. 18:00
Plats: Digitalt via länk nedan

Du kan se sändningen i din dator, mobil eller surfplatta med internetuppkoppling. Sändningen går att se i efterhand under minst två veckor.

Här kan du se och delta i samrådsmötet för Preussen 20 (sändningen börjar 26 januari kl. 18) Länk till annan webbplats.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2022
Antagande: Kvartal 3, 2022
Granskning: Kvartal 2, 2022
>> Samråd: 15 december 2021 - 24 februari 2022

Lämna synpunkter på detaljplanen

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast tisdagen 24 februari 2022. Ange diarienummer 2017:98 vid ev. yttrande.

Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.

För att underlätta hantering av yttrande och ett ev. senare överklagande måste du att ange vilken adress som yttrandet gäller för.

För att underlätta hantering av yttrande och ett ev. senare överklagande måste du att ange vilken fastighet som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.Behandling av personuppgifter

För att kunna behandla dina synpunkter enligt plan och bygglag (2010:900) behöver vi spara och behandla dina personuppgifter såsom namn och fastighetsförteckning om du anger detta i ditt yttrande. Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter när du lämnar din synpunkt, men om du väljer att inte ange någon kontaktuppgift, så kan vi inte avgöra om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändigt allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt lag eller annan författning. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhets- och diariesystem och gallras enligt fastställd dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, Tekniska nämnden samt övriga nämnder, sakägare eller övriga som haft synpunkter i ärendet. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut om att anta detaljplanen delas dina personuppgifter med prövande instans. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Stadsbyggnadsnämnden, diariet.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på stadsbyggnad@jonkoping.se eller på telefon 036-10 50 00.

Du når vårt dataskyddsombud Johan Isaksson via johan.isaksson@jonkoping.se eller på telefon 036-10 28 02

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Om du vill veta mer om dataskyddsförordningen, gå till www.imy.se Länk till annan webbplats. eller Dataskyddsförordningen, gdpr - Jönköpings kommun (jonkoping.se) Länk till annan webbplats. och läs mer om dina rättigheter.

Aktuella handlingar

BiIagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Joakim Kjell

036-10 50 00


Översiktskarta