Detaljplan för Råslätt 6:1, Råslätts IP, Råslätt.

Här hittar du information om detaljplan för del av fastighet Råslätt 6:1 som ska anpassa befintliga förhållanden och utöka byggrätten för idrottsändamål.

Råslätts idrottsplats, som började byggas 1971, har två fotbollsplaner, en konstfrusen bandybana samt en anläggning för friidrott. Vissa utbyggnader har skett i strid mot planen t.ex. den östra fotbollsplanen medan andra delar inte nyttjats. Den genomkorsande GC-vägen, väster om idrottsplatsen, har medfört svårigheter att nyttja detta område. Idrottsanläggningen är lätt tillgänglig för närboende på Råslätt. För övriga användare gäller i huvudsak angöring med bil. I samband med matcher är parkeringsbehovet stort. Idag nyttjas anslutningsvägen (gamla Värnamovägen) för parkering.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2023
Antagande: Kvartal 4, 2023
Granskning: Kvartal 3, 2023
Samråd: Kvartal 1, 2023


Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Christian Bruhn

036- 10 50 00


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: