Detaljplan för Samset (etapp 4), Jönköpings kommun

Här hittar du information om förslaget till detaljplan på fastigheten Samset 1:1 m.fl. som ska möjliggöra för byggnation av bostäder.

Aktuell detaljplan, etapp fyra, är lokaliserad till nordvästra delen av den framväxande stadsdelen Samset-Åsen. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheten och lämpligheten för markanvändningen bostadsändamål och centrumändamål samt bebyggelsens omfattning och utformning. Infrastruktur som gator och gång- och cykelvägar samt teknisk infrastruktur som el, vatten och avlopp ingår i prövningen. Samsetvägen planeras ingå i det kommunala vägnätet. Natur-, kultur- och rekreationsvärden har beaktats vid planläggningen. Byggrätten innebär att en variation av bebyggelsetyper kan uppföras. Det planeras för radhus i två våningar och flerbostadshus i två till tre våningar. Mot Samsetgatan kan flerbostadshus i tre våningar med inredd vind uppföras och en torgplats skapas. Totalt kan ca 330 nya bostäder byggas.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2023
Antagande: Kvartal 2, 2023
Granskning: Kvartal 1, 2023
>> Samråd: 23 februari - 13 april 2022

Aktuella handlingar

Bilagor

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Hanna Levin 

036-10 50 00


Översiktskarta