search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplanearbete för Jönköpings Tändsticksfabrik 1. m.fl. på Väster, Jönköpings kommun

Här hittar du information om förslaget till detaljplan på fastigheten Jönköpings tändstickfabrik 1 m.fl.

Planens huvudsakliga syfte att planlägga för de passande typer av verksamheter som finns inom området idag, till exempel bostäder, restauranger, kontor och handel, samt att planlägga marken mellan husen som allmän platsmark.

Området är i dagsläget planlagt som kvartersmark för industri, men har under lång tid inte använts till detta.

En avsikt med detaljplanen är att säkerställa dess befintliga kulturhistoriska värden. Tändsticksområdet är en del av riksintresset för kulturmiljö för Jönköpings stad.

Planen har varit på samråd men arbetet med planen är för närvarande pausat.

Tidplan

Laga kraft: Ingen tidplan fastställd  
Antagande: Ingen tidplan fastställd 
Granskning: Ingen tidplan fastställd
>> Samråd: 15 februari - 19 april 2017


Aktuella handlingar

Utredningar och bilagor

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Solveig Lönnervall

036-10 50 00


Översiktskarta