Avfall och farligt avfall från verksamheter

Här finns information om att du som driver verksamhet har en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Utöver de allmänna reglerna om farligt avfall, finns en del som gäller speciellt för verksamheter och företag.

Vad som är avfall definieras i 15 kap 1 § miljöbalken

Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Avfallet klassificeras med en avfallskod som återfinns i bilaga 4 till avfallsförordningen. Av koden framgår också om avfallet är farligt avfall eller icke farligt avfall.

Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövare:

 • ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten
 • hantera avfall så att människors hälsa eller miljön inte tar skada
 • sträva efter att minska avfallsmängder
 • se till att avfall återanvänds och återvinns
 • kontrollera att entreprenörerna som hanterar avfallet har de tillstånd som krävs
 • lämna hushållsavfall till renhållaren.

Miljöbalken Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Förpacknings & tidningsinsamlingen, Fti Länk till annan webbplats.

El-Kretsen Länk till annan webbplats.

Sortergårdskort för företag, June Avfall Länk till annan webbplats.

Miljöfarlig verksamhet

Farligt avfall i verksamheter

Utöver de allmänna reglerna om farligt avfall, finns en del som gäller speciellt för verksamheter och företag.

Hur ska farligt avfall förvaras och märkas?

Eftersom avfallet innehåller farliga ämnen är det viktigt att det förvaras på rätt sätt. Följande kan vara bra att tänka på:

 • Emballaget ska vara i bra skick
 • Spill eller läckage ska inte kunna nå avlopp, dagvattennät, vattenrecipient eller genomsläpplig mark
 • Absorptionsmedel eller annan utrustning för att samla upp spill eller läckage ska finnas
 • Avfallet ska vara märkt med texten farligt avfall samt avfallets typ t.ex. spillolja
 • Om det finns risk för påkörning ska man ordna ett skydd
 • Om avfallet kan frysa ska lagring ske frostfritt
 • Förvara inte kemikalier/avfall som kan reagera med varandra tillsammans

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Sopor.nu Länk till annan webbplats.

Miljöfarlig verksamhet

För anteckningar över farligt avfall

Den som utövar verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra anteckningar om:

 • Vilken mängd farligt avfall som uppkommer per år (kg)
 • Vilka olika slag av avfall som uppkommer, kod enligt bilagan till avfallsförordningen (2011:927)
 • Vilka anläggningar som olika avfall transporteras till

Anteckningarna ska sparas i minst 3 år.

Rapportering av farligt avfall

Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter till ett nationellt avfalls register hos Naturvårdverket. Det betyder att alla verksamheter där det uppstår (produceras) farligt avfall, som transporterar farligt avfall, som samlar in farligt avfall, som behandlar farligt avfall, som mäklar eller handlar med farligt avfall ska rapportera in uppgifter.

Rapportering till avfallsregister gör du med hjälp av e-legitimation på Naturvårdsverkets hemsida.

Rapportera till avfallsregister, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Egen transport

Vissa slag av farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet får man transportera själv i mindre mängder efter att en anmälan gjorts till länsstyrelsen. Anmälan ska göras var femte år så länge transporterna utförs. Länsstyrelsen når du på 010-223 60 00.

Efter att anmälan har gjorts får man transportera max 100 kg eller100 liter farligt avfall kalenderår. Avfall som innehåller cyanid, kadmium, PCB-produkt och/eller kvicksilver (om avfallet utgörs av annat än hela lysrör eller andra lyskällor) kräver dock att transportören har tillstånd för detta.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, e-tjänster, blanketter och information Länk till annan webbplats.

Kontrollera tillstånd

Avfall får endast transporteras yrkesmässigt av den som har fått tillstånd från länsstyrelsen. Avfallslämnaren är skyldig att kontrollera att både den som ska transportera bort avfallet och mottagaren av avfallet har tillstånd för detta. Länsstyrelsen når du på 010-223 60 00.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, e-tjänster, blanketter och information Länk till annan webbplats.

Transportdokument

När farligt avfall lämnas för att transporteras inom Sverige, ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det upprättas ett transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag, avfallsmängd och vem som är lämnare respektive mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren.

Anmälan om mellanlagring av farligt avfall enligt 9 kap 6 § miljöbalken

Använd blanketten. Med anmälan ska också lämnas en situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter, bostäder och platsen för mellanlagring av farligt avfall.

pdf blankett: Anmälan om mellanlagring av farligt avfall Pdf, 796.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Foldrar som kan vara till hjälp

Vi omarbetar våra foldrar men du kan kontakta kommunikatör Ann-Mari Gudmundsson om du söker någon av följande foldrar:

 • Kemikalier och avfall
 • Tänk på det här innan du gräver
 • Avfall i verksamheter
 • Schakta lagligt
 • Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål
 • Farligt avfall i verksamheter
 • Användning av bekämpningsmedel
 • Exempel på situationsplan

Senast granskad/publicerad: