search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Tenhult 24:47 (etapp 3), Ljungarp 1:9 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya tomter för villor och eventuellt mindre flerbostadshus i Tenhult. Den del som kommunen äger idag ska förberedas för markanvisning.

År 2002 påbörjades arbete att ta fram detaljplan för Tenhult 24:47 som skulle innefatta bostäder och lekyta. Under processen gång delades planen upp i etapper och det är nu etapp 3 som ska slutföras.

Etappen har varit ute på samråd i samband med tidigare etapper och kommer nu endast att skickas ut för granskning.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2021
Antagande: Kvartal 3 , 2021
Granskning: Kvartal 2, 2021
Samråd: Maj-augusti 2003

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Felicia Wilén

036-10 50 00


Översiktskarta