Ändring av detaljplan för Sandagymnasiet 1, (Huskvarna Högstadium)

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Sandagymnasiet 1. Syftet med planen är att möjliggöra för byggnation av bl.a. ny skolbyggnad.

Den nya skolbyggnaden föreslås placeras i fastighetens norra del utmed Birkagatan. Problematik med buller på skolgården gör det även aktuellt att föreslå ett bullerskydd utmed Öxnehagaleden. Detaljplanen utgör tillsammans med västerliggande Valplatsen-fastigheterna ett större område som på sikt kommer få en ny karaktär.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 10 februari 2022 och fick laga kraft 10 mars 2022.

Tidplan:

>> Laga kraft: 10 mars 2022
Antagande: 10 februari 2022
Granskning: 6 oktober - 9 november 2021
Samråd: 10 december 2020 - 29 januari 2021


Aktuella handlingar

Bilagor till granskning

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Martin Månsson

036-10 50 00

Översiktskarta