Detaljplan för Ljungarp 1:9 m.fl., Tenhult, Jönköpings kommun

Illustrationsplan av planområdet

Här hittar du information om detaljplan på fastigheten Ljungarp 1:9 m.fl. som ska möjliggöra för byggnation av bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Ljungarp 1:9 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggör för byggnation av sex enbostadshus samt två flerbostadshus. Planförslaget möjliggör även för uppförande av en kommunal gata med vändplan samt en transformatorstation. Handlingarna finns att ta del av nedan.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 20 oktober 2022 och fick laga kraft 17 november 2022.

Tidplan

>> Laga kraft: 17 november 2022
Antagande: 20 oktober 2022
Granskning: 23 mars - 24 april 2022
Samråd: 2 juni - 28 juli 2021


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Jessica Frånlund

036-10 50 00


Översiktskarta