search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för Sandagymnasiet 1, (Huskvarna Högstadium)

Ändringens syfte är att möjliggöra för ny skolbyggnad för ca 525 nya elever på Sanda utbildningscenter. Skolbyggnaden planeras förses med eget kök och matsal samt idrottshall.

Den nya skolbyggnaden föreslås placeras i fastighetens norra del utmed Birkagatan. Problematik med buller på skolgården gör det även aktuellt att föreslå ett bullerskydd utmed Öxnehagaleden. Detaljplanen utgör tillsammans med Valplatsen ett större område som på sikt kommer få en ny karaktär.

Tidplan:

Laga kraft: Kvartal 1, 2022
Antagande: Kvartal 4, 2021
Granskning: Kvartal 3, 2021
>> Samråd: 10 december 2020 - 29 januari 2021

Samrådshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 692.7 kB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 602.8 kB)

Bilagor till samråd

Dagvattenutredning (pdf, 3.6 MB)

Geotekniskt PM (pdf, 1.6 MB)

Trafikbullerutredning (pdf, 3.7 MB)

Handlingar för planbesked

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Martin Månsson

036-10 50 00

Översiktskarta