search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Jungmannen 2-5 och Väster 1:13, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra samlade lokaler för kyrkans nuvarande verksamheter i Kristinegården och Sofiagården samt ett tillskott av centralt belägna bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Jungmannen 2-5 och Väster 1:13. Svenska kyrkan avser att avveckla verksamheten i Kristine församlingshem och koncentrera verksamheten till nya lokaler vid Sofiagården. I samband med detta vill man även pröva möjligheten att uppföra bostäder inom kvarteret Jungmannen. Dels väster och norr om Lagermanska villan, och i en senare etapp där Sofiagårdens tillbyggnad är belägen idag.

VBAB avser renovera befintlig byggnad inom Jungmannen 5 och i samband med detta inrymma nya bostäder i såväl befintlig byggnad som i en nybyggnad på innergården. Ambitionen är att Järnvägstjänstemännens hus kommer restaureras exteriört och ambitionen är att återställa träfönster med originalutseende och renovera tegelfasad med omfattningar kring fönster.

Den kulturhistoriska miljön kring Slottskyrkogården är mycket viktig för staden. Kyrkogården används också som park och villan behöver en lummig trädgård med några stora träd bevarade i kring för att förmedla platsens historia. En stadsplaneidé som planen verkar för är att bättre knyta ihop kyrkogården med parken kring Sofiakyrkan via Nygatan, för idag upplevs kopplingen från gatan runt villan som stängd för allmänheten. Ambitionen är nu att öppna upp ett tydligare allmänt stråk kring Lagermanska villan och då kan Slottskyrkogården bli mer tillgänglig och få en entré från Nygatan och centrum.

För att Lagermanska villan med dess tillhörande trädgård ska kunna bevaras så behöver exploateringen anpassas. Endast en mindre del av planområdet är utpekat som förtätningsområde i kommunens gällande Översiktsplan 2016 samt i Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare. Planarbetet har därför inletts med omfattande studier av exploateringsgrad och disposition av planområdet, ett noggrant arbete som pågått under flera år.

Stadsbyggnadskontoret har med flera olika förslag provat rätt exploatering och takfotshöjden för tillkommande bostadshus har under processen sänkts från sju till fyra våningar. De branta taken och träfasaden har valts med hänsyn taget till slottskapellet och kyrkogården.

Enligt äldre stadsplanetankar så formas två tydliga kvarter på båda norra och södra sidan om villan ihop med de befintliga äldre husen. Det är viktigt att villan får behålla sin trädgårdskaraktär som bildar en öppning och port mot kyrkogården. Kvarteren har dock utblickar in mot de båda gårdarna från villans gavlar som gör det något luftigare omkring.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 15 december 2021 – 15 februari 2022 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00-17.00.

Digitalt samrådsmöte

Vi kommer ha ett webbsänt samrådsmöte den 1 februari 2022, kl. 19.00. Du kan se sändningen i din dator, mobil eller surfplatta med inte

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2022
Antagande: Kvartal 4, 2022
Granskning: Kvartal 3, 2022
>> Samråd: 15 december 2021 - 15 februari 2022


Lämna synpunkter på detaljplanen

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast tisdagen den 15 februari 2022. Ange diarienummer 2016:152 vid ev. yttrande.

Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.

För att underlätta hantering av yttrande och ett ev senare överklagande måste du att ange vilken adress som yttrandet gäller för.

För att underlätta hantering av yttrande och ett ev senare överklagande måste du att ange vilken fastighet som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.Behandling av personuppgifter

För att kunna behandla dina synpunkter enligt plan och bygglag (2010:900) behöver vi spara och behandla dina personuppgifter såsom namn och fastighetsförteckning om du anger detta i ditt yttrande. Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter när du lämnar din synpunkt, men om du väljer att inte ange någon kontaktuppgift, så kan vi inte avgöra om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändigt allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt lag eller annan författning. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhets- och diariesystem och gallras enligt fastställd dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, Tekniska nämnden samt övriga nämnder, sakägare eller övriga som haft synpunkter i ärendet. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut om att anta detaljplanen delas dina personuppgifter med prövande instans. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Stadsbyggnadsnämnden, diariet.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på stadsbyggnad@jonkoping.se eller på telefon 036-10 50 00.

Du når vårt dataskyddsombud Johan Isaksson via johan.isaksson@jonkoping.se eller på telefon 036-10 28 02

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Om du vill veta mer om dataskyddsförordningen, gå till www.imy.se Länk till annan webbplats. eller Dataskyddsförordningen, gdpr - Jönköpings kommun (jonkoping.se) Länk till annan webbplats. och läs mer om dina rättigheter.

Aktuella handlingar

Tidigare handlingar

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Mats Davidsson

036-10 50 00


Översiktskarta