search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Jungmannen 2-5 och Väster 1:13, Jönköpings kommun

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Jungmannen 2-5 m.fl. som ska möjliggöra lokaler för kyrkans verksamheter och bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Jungmannen 2-5 och Väster 1:13. Svenska kyrkan avser att avveckla verksamheten i Kristine församlingshem och koncentrera verksamheten till nya lokaler vid Sofiagården. I samband med detta vill man även pröva möjligheten att uppföra bostäder inom kvarteret Jungmannen. Dels väster och norr om Lagermanska villan, och i en senare etapp där Sofiagårdens tillbyggnad är belägen idag.

VBAB avser renovera befintlig byggnad inom Jungmannen 5 och i samband med detta inrymma nya bostäder i såväl befintlig byggnad som i en nybyggnad på innergården. Ambitionen är att Järnvägstjänstemännens hus kommer restaureras exteriört och ambitionen är att återställa träfönster med originalutseende och renovera tegelfasad med omfattningar kring fönster.

Den kulturhistoriska miljön kring Slottskyrkogården är mycket viktig för staden. Kyrkogården används också som park och villan behöver en lummig trädgård med några stora träd bevarade i kring för att förmedla platsens historia. En stadsplaneidé som planen verkar för är att bättre knyta ihop kyrkogården med parken kring Sofiakyrkan via Nygatan, för idag upplevs kopplingen från gatan runt villan som stängd för allmänheten. Ambitionen är nu att öppna upp ett tydligare allmänt stråk kring Lagermanska villan och då kan Slottskyrkogården bli mer tillgänglig och få en entré från Nygatan och centrum.

För att Lagermanska villan med dess tillhörande trädgård ska kunna bevaras så behöver exploateringen anpassas. Endast en mindre del av planområdet är utpekat som förtätningsområde i kommunens gällande Översiktsplan 2016 samt i Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare. Planarbetet har därför inletts med omfattande studier av exploateringsgrad och disposition av planområdet, ett noggrant arbete som pågått under flera år.

Stadsbyggnadskontoret har med flera olika förslag provat rätt exploatering och takfotshöjden för tillkommande bostadshus har under processen sänkts från sju till fyra våningar. De branta taken och träfasaden har valts med hänsyn taget till slottskapellet och kyrkogården.

Enligt äldre stadsplanetankar så formas två tydliga kvarter på båda norra och södra sidan om villan ihop med de befintliga äldre husen. Det är viktigt att villan får behålla sin trädgårdskaraktär som bildar en öppning och port mot kyrkogården. Kvarteren har dock utblickar in mot de båda gårdarna från villans gavlar som gör det något luftigare omkring.

 

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2023
Antagande: Kvartal 4, 2022
Granskning: Kvartal 3, 2022
>> Samråd: 15 december 2021 - 15 februari 2022

Aktuella handlingar

Tidigare handlingar

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Mats Davidsson

036-10 50 00


Översiktskarta