search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Jungmannen 2 m.fl i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 16 februari 2017 om positivt planbesked för Jungmannen 2 m.fl. i Jönköping.

Ansökan avser byggnation av församlingslokaler samt bostäder i form av hyresrätter.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas hösten 2017. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2022
Antagande: Kvartal 3, 2022
Granskning: Kvartal 2, 2022
Samråd: Kvartal 4, 2021


Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Mats Davidsson

036-10 50 00


Översiktskarta