search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Ljungarp 1:9 m.fl., Tenhult, Jönköpings kommun

Illustrationsplan av planområdet

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av cirka 6 stycken enbostadshus och 2 stycken flerbostadshus.

Digitalt samrådsmöte 10 juni

På grund av rådande omständigheter kring spridning av coronaviruset och gällande restriktioner kommer vi ha ett webbsänt samrådsmöte den 10 juni kl. 18.00. Du kan se sändningen i din dator, mobil eller surfplatta med internetuppkoppling. Sändningen går att se i efterhand i minst två veckor.

Ställ frågor i chatten under samrådsmötet

Du behöver inget konto för att ställa frågor i chatten. Du har möjlighet att ställa frågor helt anonymt. Chatten visas under själva videon i sändningen. Vi läser och modererar inlägg innan de publiceras ut. Vi kommer läsa upp frågor och besvara dem i direktsändningen och då nämner vi inte vem som ställt frågan.

Eftersom sändningen går ut med en viss fördröjning tar det lite tid innan vi ser din fråga och du får svar på den. Ställ därför gärna frågorna direkt.

Ställ frågor i förväg

Om du önskar att en eller flera frågor ska besvaras under webbsändningen men inte har möjlighet att se den, kan du i förväg ställa dina frågor via e-post till

fragaplan@jonkoping.se.

 

 

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Ljungarp 1:9 m.fl. Aktuellt planförslag var på samråd 2003 som den tredje och sista etappen av detaljplan för del av Tenhult 24:47 m.fl. Etapp 1 bestod av 11 stycken villatomter för styckbyggnation samt nya gator och lekyta, den fick laga kraft 2004. Etapp 2 bestod av enbostadshus och fick också laga kraft 2004. Både etapp 1 och 2 är idag till stor del utbyggda. Etapp 3, aktuellt planförslag, lades på is då exploateringsavtalet aldrig undertecknades. Nu ägs fastigheten Ljungarp 1:9 av Södra mark & hus AB och arbetet med den sista etappen har återupptagits.

Planförslaget har upprättats med syfte att möjliggöra uppförandet av cirka 6 enbostadshus på Ljungarp 1:9 och del av Ljungarp 24:47 samt byggnation av två flerbostadshus på Ljungarp 1:20. Planförslaget möjliggör även uppförandet av en kommunal gata med vändplan samt område för nätstation. Fastigheterna Ljungarp 1:7, Ljungarp 1:28 och Ljungarp 1:35 ingår även i detaljplanen med syftet att tillgodose utrymme för teknisk försörjning, möjliggöra förtätning samt för att få en bra helhet på detaljplanen.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 2 juni – 28 juli 2021 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08.00-16.00.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2022
Antagande: Kvartal 4 , 2021
Granskning: Kvartal 3, 2021
>> Samråd: 2 juni - 28 juli 2021


Lämna synpunkter på detaljplanen

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 28 juli 2021. Ange diarienummer 2020:430 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


Behandling av personuppgifter när du lämnar synpunkter

För att kunna behandla dina synpunkter enligt plan och bygglag (2010:900) behöver vi spara och behandla dina personuppgifter såsom namn och fastighetsförteckning om du anger detta i ditt yttrande. Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter när du lämnar din synpunkt, men om du väljer att inte ange någon kontaktuppgift, så kan vi inte avgöra om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändigt allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt lag eller annan författning. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhets- och diariesystem och gallras enligt fastställd dokumenthanteringsplan. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, Tekniska nämnden samt övriga nämnder, sakägare eller övriga som haft synpunkter i ärendet.

Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut om att anta detaljplanen delas dina personuppgifter med prövande instans. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Stadsbyggnadsnämnden, diariet. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på stadsbyggnad@jonkoping.se eller på telefon 036-10 50 00.

Du når vårt dataskyddsombud Johan Isaksson via johan.isaksson@jonkoping.se eller på telefon 036-10 28 02.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Om du vill veta mer om dataskyddsförordningen, gå till www.imy.se eller Dataskyddsförordningen, gdpr- Jönköpings kommun (jonkoping.se)och läs mer om dina rättigheter.

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 1.3 MB)

Planbeskrivning (pdf, 19.5 MB)

Behovsbedömning (pdf, 150.6 kB)

Bilagor

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Felicia Wilén

036-10 50 00


Översiktskarta