Detaljplan för Union 2 och 14, Huskvarna

Här hittar du information om detaljplan för fastigheten Union 2 och 14 som ska möjliggöra för byggnation av bl. a. bostäder.

Ansökan avser att för Union 2 ändra användning från allmänt ändamål till bostad, affärsverksmahet, centrumverksamhet och kontor samt tillkommande byggnadsyta genom 5 våningar. För Union 14 ändrad användning från allmänt ändamål till bostad, affärsverksamhet, centrumverksmahet och kontor.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 4, 2023
Antagande: Kvartal 4, 2023
Granskning: Kvartal 3, 2023
Samråd: Kvartal 1, 2023

Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Joakim Kjell

036- 10 50 00


Översiktskarta