search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Flahult 2:328 i Norrahammar

Fem huskroppar samt gårdshus i mitten av området.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Flahult 2:328 m.fl. Planområdet består av fastigheterna Flahult 2:328 och Flahult 2:343 som ligger i Flahult, Norrahammar. Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. Syftet med den nya detaljplanen är att pröva möjligheterna för bostadsbebyggelse på Flahult 2:328 samt att ändra planbestämmelserna på Flahult 2:343 för att anpassa bestämmelserna efter aktuell användning av fastigheten. Planförslaget möjliggör för cirka 20 nya radhus.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 31 mars – 21 maj 2021 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Digitalt samrådsmöte 14 april

På grund av rådande omständigheter kring spridning av coronaviruset och gällande restriktioner kommer vi ha ett webbsänt samrådsmöte den 14 april kl 17.30. Länk till sändningen kommer på den här sidan ett par timmar innan start. Du kan se sändningen i din dator, mobil eller surfplatta med internetuppkoppling.

Ställ frågor i chatten under samrådsmötet

Du behöver inget konto för att ställa frågor i chatten. Du har möjlighet att ställa frågor helt anonymt. Chatten visas under själva videon i sändningen. Vi läser och modererar inlägg innan de publiceras ut. Vi kommer läsa upp frågor och besvara dem i direktsändningen och då nämner vi inte vem som ställt frågan.

Eftersom sändningen går ut med en viss fördröjning tar det lite tid innan vi ser din fråga och du får svar på den. Ställ därför gärna frågorna direkt.

Ställ frågor i förväg

Om du önskar att en eller flera frågor ska besvaras under webbsändningen men inte har möjlighet att se den, kan du i förväg ställa dina frågor via e-post till fragaplan@jonkoping.se.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 21 maj 2021. Ange diarienummer 2016:83 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan:

Laga kraft: Kvartal 4, 2021
Antagande: Kvartal 4, 2021
Granskning: Augusti, 2021
>> Samråd: 31 mars - 21 maj 2021


Lämna dina synpunkter här


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna få återkoppling i ärendet och ha möjlighet att överklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn samt adress när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig förpliktelse enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet. På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter.

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 389.5 kB)

Planbeskrivning (pdf, 28.7 MB)

Undersökning av miljöpåverkan (pdf, 82.9 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 1.5 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 12.7 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Felicia Wilen

036-10 50 00


Översiktskarta